Thứ tư,  17/08/2022

Hội thảo khoa học "Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị và bài học lịch sử"

LSO-Sáng nay (27/10), Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học "Cách mạng Tháng Mười Nga - Giá trị và bài học lịch sử".  
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga- Giá trị và bài học lịch sử” do Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Lênin, ngày 7/11/1917, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết. Một trăm năm đã đi qua, Cách mạng Tháng Mười với những giá trị xuyên thời đại vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho giai cấp cần lao đấu tranh hướng tới những giá trị đích thực mà người lao động chân chính phải được thụ hưởng.

Tại hội thảo, 8 bài viết trên tổng số 22 bài tham luận được trình bày và qua trao đổi thảo luận đã làm rõ được bối cảnh lịch sử, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng thời liên hệ bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh (2/9/1945); những thành quả của Đảng và nhân dân Việt Nam trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; từ đó nhận thức được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đồng thời đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân  dân đối với cán bộ, đảng viên.

Hội thảo là một đợt học tập sâu sắc về giá trị và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, góp phần vào quá trình xây dựng đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

PHÙNG KHIÊM