Thứ tư,  17/08/2022

Quân ủy Trung ương thảo luận về công tác cán bộ

Trong thời gian tới Quân ủy Trung ương sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước.

Theo tin từ Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, chiều 3/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020” và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020”, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức lực lượng của quân đội.

Qua 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, mặc dù tổ chức quân đội có sự thay đổi và phát triển về tổ chức, biên chế, song Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt trong tinh giảm biên chế, cải thiện cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cả trước mắt và lâu dài.

Công tác đào tạo, quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, coi trọng chất lượng, bảo đảm tỷ lệ đội ngũ cán bộ thường trực theo biên chế đạt 95,77%. Công tác sĩ quan dự bị từng bước được đổi mới theo hướng nâng cao số lượng gắn với chất lượng đào tạo, bổ túc, chuyển loại, bảo đảm số lượng đạt tỷ lệ 112,5%.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; trình độ, năng lực chỉ huy quản lý và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ và thống nhất quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong thời gian tới.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, bí thư, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động”; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước.

Theo baochinhphu