Thứ sáu,  09/12/2022
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Những kết quả đạt được

LSO-Ngày 15/8/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19- CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua 5 năm triển khai, thực hiện chỉ thị, vai trò, trách nhiệm và nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về công tác này từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân đến kê khai làm thủ tục tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai… Chỉ đạo UBND tỉnh thành lập, củng cố và kiện toàn ban tiếp công dân từ tỉnh đến huyện, thành phố và tổ tiếp công dân xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các cấp  bố trí lịch thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, HĐND tỉnh đã đưa nội dung thảo luận thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo vào nội dung của kỳ họp. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua hơn 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được 132 lớp cho 14.231 lượt người; các cơ quan thông tin đại chúng đã tăng cường thời lượng, mở chuyên mục đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với người dân…

Trong 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh đã tiếp hơn 27.700 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và đề đạt nguyện vọng, trong đó có 85 đoàn đông người. Các cơ quan hành chính đã tiếp 9.048 lượt; Thường trực HĐND và đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 548 lượt; khối các cơ quan Đảng, đoàn thể tiếp 10.122 lượt; các cơ quan tư pháp tiếp 6.312 lượt; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp 1.682 lượt. Thông qua tiếp công dân đã tiếp nhận 18.840 vụ việc và đã giải thích, hướng dẫn chỉ đạo xử lý giải quyết được 18.806 vụ việc. Trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 14.308 lượt đơn thư các loại, gồm khiếu nại 3.161 đơn; tố cáo, tố giác tội phạm 1.630 đơn; kiến nghị, phản ánh 9.517 đơn. Kết quả phân loại, xử lý đến đầu năm 2017, trong tổng số 8.457 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết được 8.397 đơn, đạt tỷ lệ 99,3%, số đơn không thuộc thẩm quyền đã được xử lý theo quy định. Nội dung vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, các lĩnh vực hành chính, tư pháp, chính sách… Điển hình như: khiếu nại của một số hộ dân liên quan đến dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại; dự án cầu 17/10; dự án công viên sông Kỳ Cùng giai đoạn 2, thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn; một số dự án do Công ty than Na Dương, huyện Lộc Bình thực hiện; dự án đường giao thông khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; vụ việc một số hộ tiểu thương chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đề nghị giữ chợ Đồng Đăng cũ.

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở đã hạn chế được việc xảy ra những điểm “nóng” về khiếu kiện phức tạp; đơn thư vượt cấp giảm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định của pháp luật.

MAI VĂN HOA