Thứ hai,  02/08/2021

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2020

Sáng 17-7, tại Sở chỉ huy Quân chủng và 6 điểm cầu trực tuyến, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân và hơn 150 cán bộ, nhân viên tại 6 điểm cầu trực tuyến trong Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân chủng

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã quán triệt, nhận thức rõ sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là vai trò chủ động của Ban chỉ đạo 1389 các cấp. Các cơ quan, đơn vị đều ký kết quy chế phối hợp với công an các địa phương về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Quân chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ án; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội cơ bản tốt, chuyển biến tích cực qua từng năm.

Tuy nhiên một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tội phạm theo tinh thần Chỉ thị 48; việc kiện toàn tiểu ban chỉ đạo 1389 còn chậm, hoạt động hình thức. Nội dung Ngày pháp luật hàng tháng ở một số đơn vị chưa sát thực tiễn, hiệu quả không cao; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ chưa cao, còn để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng…

Thời gian tới, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; rà soát, kiện toàn, duy trì hoạt động của các ban, tiểu ban chỉ đạo 1389 các cấp. Cấp ủy, chỉ huy làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội, nhân dân địa phương nơi đóng quân; tăng cường công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Toàn Quân chủng chủ động nắm, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật, không để những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn ngoài xã hội tác động, ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Quân chủng phát huy vai trò, trách nhiệm, chức năng chủ công trong công tác phòng, chống tội phạm; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra, giải quyết các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng vi phạm, đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, sót lọt… phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Quân chủng.

Theo Baohaiquanvn