Thứ ba,  28/09/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 57: Triển khai một số nội dung quan trọng

LSO-Sáng nay (24/7), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 57.

Hội nghị lần này thực hiện tiếp thu ý kiến theo các nội dung góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 1753-CV/TU về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh Lạng Sơn (đối với 21 ban, bộ, ngành trung ương).

Đến ngày 17/7/2020, Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã nhận được 13 văn bản góp ý. Các nội dung góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương đã được Tổ Biên tập tiếp thu, bổ sung ở từng phần cụ thể.

Sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2020, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo chính trị. Đặc biệt, tập trung phân tích, đánh giá các tiềm năng, thế mạnh để xác định chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ tới đảm bảo sát thực, có tính định hướng cao, đồng thời xây dựng giải pháp cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành trung ương và cùng các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các chỉ tiêu đề ra cần sát với thực tế, có tính khả thi. Từng chỉ tiêu cụ thể phải đồng bộ với các giải pháp thực hiện. Các chỉ tiêu phải đảm bảo logic, phù hợp với sự phát triển của tỉnh, của đất nước…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành trung ương vào dự thảo để phục vụ hội nghị chuyên đề trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 – 2020; tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn; thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

TRÍ DŨNG