Thứ tư,  28/07/2021

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dư luận xã hội

(LSO) – Nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng; là kênh thông tin có giá trị góp phần giúp các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng kịp thời có biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, định hướng tư tưởng, củng cố sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác dư luận xã hội, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này, đặc biệt là thực hiện tốt Kết luận số 100 ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Hướng dẫn số 167 ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100. Nội dung, chương trình, chế độ công tác được xây dựng, duy trì thực hiện nghiêm túc; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được tăng cường.

Các đại biểu dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 35 đồng chí, cấp huyện có 245 đồng chí, hoạt động theo hướng dẫn, quy chế đề ra. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đều xây dựng mạng lưới cộng tác viên bám sát tình hình cơ sở, thông qua những cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, những chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, ban công tác mặt trận khu dân cư… Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Việc báo cáo phản ánh tình hình dư luận xã hội được thực hiện bằng văn bản định kỳ hằng tháng. Hằng năm, các cộng tác viên gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng nghìn báo cáo về các thông tin sự kiện, vấn đề nảy sinh, phản ánh rõ nét những vấn đề dư luận quan tâm; trong đó có nhiều cộng tác viên đề xuất các giải pháp, kiến nghị sát thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, kịp thời giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xử lý, định hướng ổn định dư luận xã hội.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 13 cuộc điều tra dư luận xã hội. Các cuộc điều tra bảo đảm tính khoa học, nắm bắt chính xác, khách quan về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả thu thập được đã phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực tình hình thực tiễn, là thông tin tham khảo có giá trị, giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chỉ đạo thực hiện hiệu quả về lĩnh vực điều tra; có thêm thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyên đề thiết thực, phù hợp với thực tiễn công tác, thúc đẩy chất lượng công tác dư luận xã hội từng bước nâng cao.

Trong giai đoạn hiện nay tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, lợi dụng những vụ việc đang được các cơ quan chức năng giải quyết để bôi nhọ, xuyên tạc, tác động làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân dao động về tư tưởng, hoài nghi vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cấp các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dư luận xã hội; tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí cho hoạt động công tác dư luận xã hội. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng xem xét sử dụng kết quả nắm tình hình dư luận xã hội là một trong các căn cứ khi triển khai các chủ trương, chính sách vào thực tiễn. Duy trì tốt công tác đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Khi nhận được các giải pháp tham mưu cần giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong từng chủ trương, chính sách, dự án và quyết kịp thời từ cơ sở.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành có liên quan với ban tuyên giáo các cấp trong công tác dư luận xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Thường xuyên củng cố, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Tiếp tục tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thông qua bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ, hoạt động tuyên truyền báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền, cổ động trực quan…

NGUYỄN ĐỨC LUẬN (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)