Thứ bảy,  25/09/2021

Phát triển báo chí Quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại

Ngày 20-8, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã có Công văn 3012 về việc “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam” gửi cơ quan chủ quản báo chí Quân đội.

Công văn nêu rõ, ngày 3-4-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 362/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch). Trước đó, Đề án Quy hoạch đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, cho ý kiến chỉ đạo triển khai trong toàn quốc.

Việc triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là bước cụ thể hóa Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” của Chính phủ, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới và yêu cầu quy hoạch phát triển báo chí Quân đội theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đạiđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đồng thời góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo về tôn chỉ, mục đích, dàn trải về đầu tư, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí Quân đội.

Báo Quân đội nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Ảnh minh họa

 

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, công tác Quy hoạch kết quả đạt được như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận cả Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1-6-2015 của Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy hoạch báo chí khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, thực chất, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Các cơ quan chủ quản rà soát quy hoạch, sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan báo, tạp chí chuyên nhành theo nguyên tắc giảm đầu mối, không tăng quân số, chỉ tăng thêm biên chế ở những chức danh mà báo chưa có để thực hiện nhiệm vụ mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; từng bước đổi mới mô hình hoạt động nhằm phát huy tính chủ động, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền; các báo, tạp chí in được mở rộng phát triển báo điện tử theo yêu cầu nhiệm vụ, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) triển khai mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đầu tư phát triển theo hướng là một trong 7 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia…

Kết quả triển khai thực hiện Đề án: Thực hiện chủ trương trên, ngày 2-3-2016 Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 679/QĐ-BQP về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16-6-2018 của Quân ủy Trung ương, Quyết định số 2574/QĐ-BQP ngày 30-6-2018 của Bộ Quốc phòng về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021. Các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hơp cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí Quân đội tích cực chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức, biên chế theo nguyên tắc “Giảm đầu mối, không tăng quân số, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí”; tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành các quyết định điều chuyển 1 tạp chí, sáp nhập, giải thể 1 báo điện tử, 7 tạp chí trực thuộc các cục chuyên ngành, trung tâm; phê duyệt Đề án đầu tư phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện; ban hành biểu tổ chức, biên chế mới của Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong thời bình…

Về phương hướng thực hiện Quy hoạch thời gian tới: Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1-6-2015 của Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”; Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 2-1-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong QĐND Việt Nam; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu của Quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chú trọng việc sắp xếp các cơ quan báo chí bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong QĐND Việt Nam đến năm 2025 tập trung cả 4 loại hình báo chí hiện có gồm: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Đối với báo in: Giữ nguyên số lượng 3 cơ quan báo chí thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (Báo QĐND, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội); 11 báo quân khu, quân chủng, Báo Biên phòng, Báo Quốc phòng Thủ đô; Báo QĐND phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; phản ánh gương người tốt, việc tốt; giữ vững vai trò là loại hình báo chí chủ lực của Quân đội trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận trước các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

Đối với phát thanh, truyền hình: Đầu tư phát triển Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tiến thẳng lên hiện đại. Các báo quân khu, quân chủng, Báo Biên phòng, Báo Quốc phòng Thủ đô tham gia sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cung cấp cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và các kênh, các đài phát thanh-truyền hình của tỉnh, thành phố, khu vực trên địa bàn đóng quân.

Báo điện tử và tạp chí điện tử: Đối với Báo QĐND Điện tử, trên cơ sở phiên bản các ngôn ngữ đang xuất bản, nghiên cứu phát triển thêm phiên bản tiếng Nga, tiếng Pháp. Tăng cường chất lượng các sản phẩm báo nói, báo hình (Chương trình Video và Chương trình Audio) trên Báo Điện tử tiếng Việt và các tiếng nước ngoài; tiến tới xây dựng Chuyên trang Video-Audio hoạt động độc lập (tách khỏi giao diện chung của Báo QĐND Điện tử) trên internet và mạng xã hội.

Tham gia sản xuất các video clip nhúng, các sản phẩm báo nói và các ứng dụng đọc báo trên thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, mạng xã hội… Tổ chức tốt hoạt động truyền thông sự kiện, xã hội hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tăng tính tương tác, kết nối giữa bạn đọc với tòa soạn, mở rộng tầm ảnh hưởng của Báo QĐND đối với bạn đọc trong và ngoài nước.

Đối với các tạp chí thuộc diện sắp xếp, quy hoạch: Đề nghị cơ quan chủ quản nghiên cứu, xây dựng phương án điều chuyển, sáp nhập, giải thể cơ quan báo chí xong trước tháng 12-2020, để cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy phép, cấp giấy phép mới, chuyển cơ quan chủ quản theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 355/BTTTT-CBC ngày 10-2-2020 về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025…

Theo Baohaiquanvn