Chủ nhật,  13/06/2021

Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021

Điều 1. Tên gọi

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021.

Điều 2. Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 là giải báo chí được trao vào dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021).

Chủ trì Giải báo chí: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan thường trực Giải: Hội Nhà báo tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông. Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm tôn vinh, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Lạng Sơn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Điều kiện của tác giả, tác phẩm tham gia Giải báo chí

1.Tác giả/nhóm tác giả tham gia Giải báo chí:

a) Là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải;

b) Không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

2.Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải báo chí phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 02 tác phẩm tham dự Giải cho tất cả các loại hình báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải

1.Tiêu chí chung:

a) Tác phẩm được trao Giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung phản ánh những vấn đề trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đang được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân quan tâm; tác phẩm phải có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

c) Những tác phẩm báo chí đã được giải ở các cuộc thi cấp cao hơn không được tham dự Giải báo chí tỉnh lần thứ I năm

d) Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao thưởng:

– Loại hình: báo (tạp chí) in; báo (tạp chí) điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

– Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm…

đ) Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ…).

e) Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

2.Tiêu chí riêng đối với từng loại tác phẩm báo chí

2.1. Báo in: mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

2.2. Đối với báo nói (phát thanh): mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); âm thanh, tiếng nói nhân vật rõ ràng; tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

2.3. Đối với báo hình (truyền hình): mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); kỹ thuật, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

2.4. Đối với báo điện tử: phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

2.5. Đối với ảnh báo chí: chỉ xét nhóm ảnh và phóng sự ảnh. Tác phẩm ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng; mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh có từ 5 đến 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo, tạp chí, báo điện tử hoặc cùng thời điểm xuất bản. Không xét ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý photoshop.

Điều 6. Cơ cấu, số lượng Giải và mức giải thưởng

Gồm 5 loại giải tương ứng với các loại hình và thể loại báo chí gồm: Báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) và ảnh báo chí.

1.Cơ cấu, số lượng Giải:

 

STT

Xếp loại

Thể loại

 

Giải A

 

Giải B

 

Giải C

Giải khuyến khích
1 Báo in 01 02 03 04
2 Báo điện tử 01 02 03 04
3 Báo hình 01 02 03 04
4 Báo phát thanh 01 02 03 04
5 Ảnh báo chí 01 02 03 04
Cộng 05 10 15 20
Tổng số 50 giải thưởng

 

Căn cứ kết quả và tình hình thực tế, Hội đồng Giải báo chí tỉnh xem xét, điều chỉnh số lượng giải, bảo đảm phù hợp, chất lượng.

2.Mức thưởng: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn.

Điều 7. Thời gian, địa điểm, hồ sơ dự Giải

1.Thời gian nhận tác phẩm: trước ngày 28 tháng 02 năm 2021 (theo dấu bưu điện)

2. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 02053.813.415. Email: langsonhnb@gmail.com.
3. Hồ sơ dự Giải: có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, gồm:

3.1. Đối với tác giả: Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác (địa chỉ thường trú), số điện thoại, E-mail.

Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của tác phẩm báo chí tham dự Giải.

3.2. Về tác phẩm: mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan toả, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

– Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản  dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và báo điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: langsonhnb@gmail.com để Hội đồng Giải thuận tiện trong việc quảng bá tác phẩm.

– Đối với tác phẩm phát thanh: phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

– Đối với tác phẩm truyền hình: phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng, và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

– Đối với tác phẩm ảnh báo chí: phải gửi ảnh gốc (kích cỡ 18 x 24cm) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo.

Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Hội đồng Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

Tác phẩm báo chí khi tham dự, Hội đồng Giải không trả lại cho tác giả và được quyền sử dụng để quảng bá các tác phẩm đạt Giải.

Điều 8. Việc tuyển chọn và chấm Giải

1.Vòng sơ khảo: tiến hành ở Hội Nhà báo tỉnh do Ban Sơ khảo chấm.

2. Vòng chung khảo: tiến hành ở Hội Nhà báo tỉnh do Ban Chung khảo

chấm.

3.Hội đồng Giải báo chí tỉnh xét chọn các mức giải thưởng theo đề nghị của Ban Chung khảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

Điều 9. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn – Cơ quan Thường trực Giải.

1.Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải báo chí tỉnh. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2.Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Thể lệ này, Hội đồng Giải sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi giải thưởng và thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật./.