Thứ tư,  23/06/2021

Yên Bái có gần 2.000 tập thể xây dựng điển hình tiên tiến

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính. 

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có chiều sâu, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm với nội dung thiết thực, phù hợp. Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xác định rõ nội dung trọng tâm, chủ yếu tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị;  toàn tỉnh có 1.908 tập thể, 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Các hoạt động hướng mạnh vào mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. 

* Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, trong 5 năm liền, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bến Tre luôn đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có 1.250 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng; hơn 2.300 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng lý luận chính trị – hành chính, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, Anh văn và Tin học… Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh còn một số hạn chế, bất cập như cơ cấu mất cân đối; nhiều cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; còn tình trạng “nợ” tiêu chuẩn khi bổ nhiệm… Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Bến Tre quyết định tăng mức phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp xã, để nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng. Tỉnh có chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành nghề mà tỉnh thiếu hụt tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Các cơ quan, đơn vị kiên quyết không bổ nhiệm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không đủ chuẩn theo quy định…

Theo Nhandan