Chủ nhật,  26/09/2021

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên

Nghị quyết 33-NQ/TW xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Xay dung va phat trien van hoa, con nguoi la nhiem vu thuong xuyen hinh anh 1
Quang cảnh Hội nghị. 

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2020 với 530 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị được nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương báo cáo về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy đặc biệt coi trọng và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Việc bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy được đảm bảo, riêng cấp Trung ương bổ sung trên 2.800 lượt cán bộ.

Các cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm từng bước đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; coi trọng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm, nhất là những nơi còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội.

Đề án nhân sự bảo đảm số lượng Ban Chấp hành giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước; tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung.

“Điều này phù hợp với thực tế tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Nhiều địa phương đổi mới công tác cán bộ trong quá trình tổ chức đại hội. Nhân sự của Ủy ban kiểm tra các cấp cũng được thực hiện theo đúng quyết định của Trung ương và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên,” ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh.

Xay dung va phat trien van hoa, con nguoi la nhiem vu thuong xuyen hinh anh 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương báo cáo về Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết công tác tổ chức và điều hành đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm, phù hợp với tình hình chung của cả nước.

Nhiều nơi phát động các phong trào thi đua khiến không khí đại hội sôi động.

Cũng trong dịp này, nhiều cơ quan, địa phương phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được triển khai nghiêm túc với phương châm an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về văn kiện, trong đó chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Công tác tuyên truyền được tăng cường trước, trong và sau đại hội, đem lại kết quả cao với sự đóng góp tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tạo sự lan tỏa tích cực, nhận được sự đồng tình cao của đảng viên và nhân dân cả nước…

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xay dung va phat trien van hoa, con nguoi la nhiem vu thuong xuyen hinh anh 3
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. 

Nghị quyết 33-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thông qua các chương trình, đề án, sản phẩm cụ thể.

Cần tập trung xây dựng các nhóm giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động xã hội của các thiết chế văn hóa ở địa phương, đơn vị, đồng thời có kế hoạch xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, bảo đảm mỗi địa bàn dân cư, mỗi cơ sở có những thiết chế văn hóa-thể thao thiết yếu, hoạt động đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân; tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự; xây dựng các chương trình, đề án đấu tranh loại trừ các sản phẩm phản văn hóa, truyền bá tư tưởng, lối sống sai trái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc…/.

Theo Vietnamplus