Thứ năm,  29/09/2022

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau phân cấp

LSO-Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 31/10/2008, UBND tỉnh đã có Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.Theo quyết định này thì một số lĩnh vực trước đây thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ được UBND tỉnh ủy quyền, nay phân cấp cho Giám đốc các Sở, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện thành phố thực hiện. Nội dung của Quyết định 25 quy định nhiều vấn đề, song điều đáng chú ý là việc trao quyền xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, tổ chức tuyển dụng viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Từ hơn 1 năm nay, Quyết định số...

LSO-Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày 31/10/2008, UBND tỉnh đã có Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Theo quyết định này thì một số lĩnh vực trước đây thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ được UBND tỉnh ủy quyền, nay phân cấp cho Giám đốc các Sở, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện thành phố thực hiện. Nội dung của Quyết định 25 quy định nhiều vấn đề, song điều đáng chú ý là việc trao quyền xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, tổ chức tuyển dụng viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Từ hơn 1 năm nay, Quyết định số 25 đã tạo quyền chủ động và sự thuận tiện cho quá trình quản lý, sử dụng cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị và chính quyền các huyện thành phố. Sau khi được phân cấp, phần lớn các huyện thành phố đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác tuyển dụng phân công đội ngũ cán bộ công chức thuộc quyền quản lý, đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch; cơ cấu đội ngũ hợp lý hơn, chất lượng cao hơn, đó là yếu tố quan trọng để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Huyện Cao Lộc là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển dụng, phân công đội ngũ cán bộ công chức. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong năm 2009, nhờ thực hiện đúng các quy trình tuyển dụng phân công và công khai hóa, minh bạch hóa, mà huyện đã có được đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ngày càng trẻ, nhiệt tình, năng động và có trình độ chuyên môn tốt; đội ngũ giáo viên ngày càng được hợp lý hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các địa phương và các ngành.
Cô, trò Trường THCS Vân Mộng huyện Lộc Bình Ảnh: Khánh Ly
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tại cơ sở đã nảy sinh một số vấn đề, mà nổi bật là tình trạng các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện không tuân thủ theo các quy trình quy định để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong các vấn đề tuyển dụng, điều động và bố trí viên chức, nhất là đội ngũ giáo viên từ bậc học mầm non đến THCS và nhân lực cho bộ máy cấp xã cũng như đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Hậu quả là tại một số huyện đã có nhiều đơn thư của công dân phản ánh sự mất công bằng trong các vấn đề trên. Nguyên nhân chủ yếu là một số cán bộ thuộc phòng Nội vụ vừa yếu kém về trình độ chuyên môn, không nắm vững các quy trình thi tuyển, xét tuyển; làm việc theo cảm tính; thậm chí một số cán bộ của phòng Nội vụ và một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có hiện tượng tiêu cực, … khiến dư luận bất bình.
Trước tình hình ấy, Sở Nội vụ đã đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chủ yếu trên các lĩnh vực như công tác tuyển dụng viên chức năm 2008-2009; công tác quản lý biên chế, hồ sơ; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; công tác quản lý thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã…Năm 2009, đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra, phát hiện và chỉ đạo chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục những sai sót về công tác chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của nhà nước.
Năm đầu tiên thực hiện phân cấp quản lý, trước khối lượng công việc nhiều và quy trình chặt chẽ, trong khi trình độ còn hạn chế, những sai sót về chuyên môn của đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn cấp huyện là không thể tránh khỏi. Sở Nội vụ cần phải kiểm tra nhiều hơn, chấn chỉnh những sai sót về chuyên môn cũng như xây dựng đạo đức, lương tâm của đội ngũ những người làm công tác tổ chức chính quyền. Vấn đề là song song với việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, cần tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm cho họ; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; minh bạch và công khai công tác tuyển dụng, phân công viên chức. Có như vậy, cấp huyện mới hoàn thành nhiệm vụ theo phân cấp quản lý và việc thực hiện quản lý theo phân cấp mới đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả.

Minh Hồng