Thứ ba,  28/11/2023

Cải cách hành chính cần bước đột phá mới

LSO-Trong những năm gần đây, nhân dân và doanh nghiệp (DN) luôn theo dõi tiến độ của công tác cải cách hành chính ( CCHC), trong đó quan tâm đến việc thực hiện 5 yêu cầu rất thiết thực được nêu trong Nghị quyết 17 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 ( Khóa X) đã đề ra, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến họ, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu lãng phí; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất chính trị tốt, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn cao và có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.Để cùng cả nước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính theo Đề án 30 ngày 10/1/2007 của Chính phủ, công tác CCHC ở tỉnh ta đã từng bước được thực hiện theo tiến trình “ 3 bước” giai đoạn 2007-2010. Đến cuối năm 2009, công tác cải cách thể chế đã thu được những kết quả quan trọng. Song song với công tác xây dựng ban hành văn bản và rà soát văn bản, việc thống kê...

LSO-Trong những năm gần đây, nhân dân và doanh nghiệp (DN) luôn theo dõi tiến độ của công tác cải cách hành chính ( CCHC), trong đó quan tâm đến việc thực hiện 5 yêu cầu rất thiết thực được nêu trong Nghị quyết 17 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 ( Khóa X) đã đề ra, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến họ, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu lãng phí; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất chính trị tốt, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn cao và có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.
Để cùng cả nước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính theo Đề án 30 ngày 10/1/2007 của Chính phủ, công tác CCHC ở tỉnh ta đã từng bước được thực hiện theo tiến trình “ 3 bước” giai đoạn 2007-2010. Đến cuối năm 2009, công tác cải cách thể chế đã thu được những kết quả quan trọng. Song song với công tác xây dựng ban hành văn bản và rà soát văn bản, việc thống kê rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông được thực hiện tích cực và đạt tiến độ đề ra. Ngày 22/7/2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 2 quyết định công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) chung áp dụng cho cấp huyện và cấp xã. Theo quyết định này, bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện là 49 thủ tục, bộ TTHC áp dụng chung cho cấp xã là 72 thủ tục. Danh mục các TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã đã được bổ sung thay thế theo nội dung quy định của tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó, tổng số TTHC áp dụng tại cấp huyện là 220 thủ tục và cấp xã là 135 thủ tục. Đối với cấp sở, theo các quyết định của UBND tỉnh thì tổng số là 910 thủ tục. Tình hình thực hiện cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông, trong năm 2009 đã có thêm 3 sở, ngành thực hiện; lũy kế đế nay đã có 17 sở, ban, ngành và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở đã triển khai. Tại cấp huyện, cơ chế 1 cửa đã được áp dụng trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp, hộ tịch. Đối với cơ chế một cửa liên thông, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế, đăng ký con dấu đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư thực hiện từ tháng 8/2007; lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ tháng 3/2008.
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố
Ảnh: Diệu Hằng
Là một tỉnh miền núi, biên giới, trình độ đội ngũ cán bộ của Lạng Sơn còn nhiều hạn chế, vì vậy công tác đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm. Chỉ riêng năm 2009, tỉnh ta đã mở 50 lớp bồi dưỡng cho 3.120 cán bộ công chức, viên chức và cử 63 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa trong và ngoài nước; và cử 5 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Công tác tuyển dụng công chức, việc tinh giản biên chế…do đã từng bước phân cấp quản lý nên đã và đang dần đi vào nền nếp.
Để tiến tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã được triển khai một cách tích cực. Trong năm 2009, các đơn vị thuộc dự án “ Văn phòng điện tử” đã hoàn thiện việc cài đặt và bước đầu ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử eoffice trong giải quyết các công việc chuyên môn của đơn vị mình. Đến cuối năm 2008 đã có 33 đơn vị áp dụng quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000.
Tiến trình CCHC đã có tác dụng cải thiện rõ rệt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và DN; các quy định về thủ tục hành chính đã và đang được công khai minh bạch. Nó không chỉ tạo điều kiện cho người dân và DN, mà còn góp phần chống thói vô trách nhiệm và tình trạng tham nhũng quan liêu cửa quyền của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tạo lòng tin để thu hút đầu tư. Năm 2009, năm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”có tác dụng thiết thực để đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính. Tuy vậy, một số TTHC vẫn còn rườm rà, phức tạp, nhất là các lĩnh vực như đầu tư, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất…Chính những rườm rà này, tạo kẽ hở cho việc đùn đẩy trách nhiệm và tình trạng quan liêu cửa quyền và tham nhũng. Nhiều cơ quan thực hiện cơ chế một cửa chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Đó là những tồn tại cần được khắc phục nhanh.
Năm 2010, năm cuối cùng thực hiện Đề án 30 giai đoạn 2007-2010 với nhiệm vụ trọng tâm là thực thi việc đơn giản hóa các TTHC. Năm nay, cùng với việc khắc phục những tồn tại trong CCHC, khâu đột phá trong cải cách hành chính ở tỉnh ta là rà soát để giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ.

Minh Hồng