Thứ bảy,  24/02/2024

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày 25-2, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký Quyết định số 290-QĐ/T.Ư về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.Bản Quy chế gồm năm chương với 34 điều khoản xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của Đảng, các cơ quan, tổ chức đảng; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước; của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện công tác dân vận; phương thức thực hiện một số nội dung công tác dân vận và chế độ thông tin, báo cáo; về phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện Quy chế này. Quy chế nhấn mạnh:Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà...

Ngày 25-2, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký Quyết định số 290-QĐ/T.Ư về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Bản Quy chế gồm năm chương với 34 điều khoản xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận của Đảng, các cơ quan, tổ chức đảng; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước; của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện công tác dân vận; phương thức thực hiện một số nội dung công tác dân vận và chế độ thông tin, báo cáo; về phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện Quy chế này. Quy chế nhấn mạnh:

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Quy chế này xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.
Theo Nhandan