Chủ nhật,  04/12/2022

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự

LSO-Sáng ngày 4/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Tư pháp.Năm 2010, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng nội dung, mục tiêu, các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như: phấn đấu thẩm định đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Kiện toàn bộ máy và nhân sự của cơ quan tư pháp các cấp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng… Toàn cảnh buổi làm việc tại Cục thi hành án dân sự tỉnhBuổi chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS). Năm 2010, Cục THADS tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan; đổi mới công tác quản lý, chỉ...

LSO-Sáng ngày 4/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Tư pháp.
Năm 2010, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng nội dung, mục tiêu, các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như: phấn đấu thẩm định đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Kiện toàn bộ máy và nhân sự của cơ quan tư pháp các cấp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng…
Toàn cảnh buổi làm việc tại Cục thi hành án dân sự tỉnh
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS).
Năm 2010, Cục THADS tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác THADS; phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án; tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án. Thực hiện Quyết định của Bộ Tư pháp về giao dự toán ngân sách năm 2010, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch về ngân sách nhà nước năm 2010, Cục THADS tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Giao dự toán đầy đủ các khoản kinh phí thuộc ngân sách cho Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thành phố kịp thời, đúng định mức. Thông báo và hướng dẫn chi tiết để các đơn vị có căn cứ sử dụng kinh phí.
Phát biểu tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của các đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Minh Thảo