Thứ năm,  07/12/2023

Phối hợp tổ chức tốt Ðại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XI của Ðảng

Ngày 9-3, tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Dân vận T.Ư với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.Đại diện MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thông báo một số kết quả công tác và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân cả nước.Năm 2010, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam...; phối hợp chuẩn bị và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và cơ sở, qua đó tiếp tục đẩy mạnh các phong...

Ngày 9-3, tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Dân vận T.Ư với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Đại diện MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã thông báo một số kết quả công tác và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân cả nước.Năm 2010, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp tổ chức đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam…; phối hợp chuẩn bị và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số Việt Nam; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và cơ sở, qua đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân… MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh, năm 2010 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, năm cuối của kế hoạch Nhà nước năm năm 2006 – 2010, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm là: Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường công tác an ninh quốc phòng và đối ngoại để chỉ đạo công tác cho phù hợp.

MTTQ và các đoàn thể cần tập trung triển khai, thực hiện các Quyết định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 289 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng thuộc tổ chức, đoàn thể mình… Đồng chí Hà Thị Khiết cũng thông báo việc Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 290 ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Theo Nhandan