Thứ năm,  06/10/2022

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại BHXH thành phố

LSO-Chiều ngày 10/3/2010, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn do bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát tại BHXH thành phố Lạng Sơn. Nội dung giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH năm 2008 và 2009 của đơn vị, việc thực hiện BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Giám đốc BHXH thành phố báo cáo với Đoàn giám sátTại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe đồng chí Giám đốc BHXH thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Về vấn đề văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị đã chỉ ra hiện có nhiều văn bản quy định còn thiếu hướng dẫn thực hiện, hoặc hướng dẫn chưa cụ thể, quy định hướng dẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đối với kết quả thu BHXH bắt buộc, năm 2008, trên địa bàn thành phố có 255 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) được quản lý thu nộp BHXH với 4.798 lao động; năm 2009 có 301 đơn vị với 5.192 lao...

LSO-Chiều ngày 10/3/2010, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn do bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát tại BHXH thành phố Lạng Sơn. Nội dung giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH năm 2008 và 2009 của đơn vị, việc thực hiện BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Giám đốc BHXH thành phố báo cáo với Đoàn giám sát
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe đồng chí Giám đốc BHXH thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Về vấn đề văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị đã chỉ ra hiện có nhiều văn bản quy định còn thiếu hướng dẫn thực hiện, hoặc hướng dẫn chưa cụ thể, quy định hướng dẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn. Đối với kết quả thu BHXH bắt buộc, năm 2008, trên địa bàn thành phố có 255 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) được quản lý thu nộp BHXH với 4.798 lao động; năm 2009 có 301 đơn vị với 5.192 lao động. Tổng quỹ BHXH thực tế quản lý thu năm 2008 trên 13,789 tỷ đồng, năm 2009 trên 17,197 tỷ đồng. Về vấn đề nợ BHXH, tính đến hết năm 2009 trên địa bàn có 136 đơn vị còn nợ tiền BHXH với tổng số tiền lên đến trên 1,486 tỷ đồng, hầu hết là nợ gối đầu, trong thời gian quy định chưa phải tính lãi chậm nộp. Đối với tình hình chi BHXH, năm 2009, chi trả chế độ hưu trí 142 tỷ đồng với 6.219 người; chi trả chế độ tử tuất trên 3,4 tỷ đồng cho 561 người, chi trả chế độ ốm đau cho 720 lượt người với 319 triệu đồng, 1,59 tỷ đồng cho 304 trường hợp thai sản, 275 triệu đồng cho 55 đối tượng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp, người lao động tham gia chưa nhiều. Năm 2009 có 48 người tham gia BHXH tự nguyện, 3.245 người tham gia BH thất nghiệp.

Các thành viên trong Đoàn nêu ý kiến

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn đã đưa ra các ý kiến nhằm làm rõ hơn một số vấn đề như: số đơn vị SDLĐ trên địa bàn đã xây dựng được thang, bảng lương; công tác phối hợp giữa BHXH với các ngành chức năng; vấn đề nợ gối và giải pháp thực hiện thu nợ; công tác quản lý cán bộ, quản lý quỹ BHXH, công tác kiểm tra của ngành đối với các doanh nghiệp và việc xử lý vi phạm như thế nào…

Quang cảnh buổi giám sát
Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của BHXH thành phố trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề nghị đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chi BHXH theo quy định; tăng cường phối hợp với các đơn vị SDLĐ và các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chi, trả các chế độ BHXH. Cần thực hiện công tác quản lý quỹ công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích; tìm ra giải pháp thật cụ thể để giải quyết vấn đề nợ đọng BHXH đối với từng đơn vị SDLĐ. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương và ngành dọc, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm. Đặc biệt, cần quan tâm công tác quản lý cán bộ cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác BHXH tại đơn vị.

Thanh Huyền