Thứ sáu,  09/12/2022

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

Ngày 12/3/2010, Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” theo các hướng dẫn của Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động các Đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh truyền đạt chuyên đề. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gồm các...

Ngày 12/3/2010, Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” theo các hướng dẫn của Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động các Đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo – Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh truyền đạt chuyên đề.
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Đồng chí cũng nêu rõ ý nghĩa của việc học tập và triển khai chuyên đề này trong tình hình hiện nay, nhất là trong thời gian chúng ta đang chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc cũng như trong công tác xây dựng Đảng.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Triển khai cuộc vận động với chủ đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 37 CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị khóa X; phát huy kết quả học tập và triển khai thực hiện các chủ đề của Cuộc vận động trong các năm trước, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động.
Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân; để ngày càng xuất hiện nhiều người tốt, việc tốt. Việc học tập và làm theo là một công việc lâu dài, liên tục, là một trong những giải pháp rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp; đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt của các cấp ủy. Gắn việc tuyên truyền với phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị mình, các cấp ủy Đảng cần nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề, gắn với việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền việc triển khai, nghiên cứu, học tập chuyên đề ở cơ sở, gắn với công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2010.

Minh Hồng