Thứ năm,  07/12/2023

Lộc Bình: 71 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

LSO-Ngày 9/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Bình đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.Trong thời gian từ 9 đến 15/03/2010, các học viên được nghiên cứu, quán triệt 9 chuyên đề, đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và...

LSO-Ngày 9/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Bình đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.
Trong thời gian từ 9 đến 15/03/2010, các học viên được nghiên cứu, quán triệt 9 chuyên đề, đó là: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó mỗi đảng viên sẽ xây dựng cho mình kế hoạch tự rèn luyện phấn để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàng Thị Luyến