Thứ sáu,  01/03/2024

Thành phố: Triển khai Nghị định 70/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới

LSO-Sáng 18/3/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 70/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bình đẳng giới cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố; UBND và cán bộ văn hoá các xã, phường.Chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu về nội dung Luật Bình đẳng giới.Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu về nội dung Luật Bình đẳng giới, Nghị định 70/2008 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng báo cáo về bình đẳng giới cùng một số văn bản có liên quan. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, Luật gồm 6 chương, 44 điều. Để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà...

LSO-Sáng 18/3/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 70/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bình đẳng giới cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố; UBND và cán bộ văn hoá các xã, phường.
Chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu về nội dung Luật Bình đẳng giới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên viên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu về nội dung Luật Bình đẳng giới, Nghị định 70/2008 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng báo cáo về bình đẳng giới cùng một số văn bản có liên quan. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2007, Luật gồm 6 chương, 44 điều. Để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Hội nghị triển khai Nghị định 70/2008 về thi hành

Luật Bình đẳng giới.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh, thành phố Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai Nghị định 70/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân. Sau hội nghị này, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các văn bản có liên quan tại đơn vị, địa bàn.

Bảo Vy