Thứ sáu,  01/03/2024

Ðồng chí Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội

Trong hai ngày 17 và 18-3, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về xây dựng mô hình nông thôn mới đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.Cùng đi có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng T.Ư Đảng.Sau khi trực tiếp đến thăm một số cơ sở sản xuất và đồng ruộng chuyển dịch cơ cấu sản xuất của các xã điểm và tiếp xúc nhân dân, đồng chí Trương Tấn Sang đã dành thời gian nghe báo cáo việc thực hiện mô hình nông thôn mới của xã Tân Thịnh và xã Thụy Hương. Sau sáu tháng triển khai, kết quả bước đầu cho thấy, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và cách làm của việc xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,...

Trong hai ngày 17 và 18-3, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về xây dựng mô hình nông thôn mới đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Cùng đi có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi trực tiếp đến thăm một số cơ sở sản xuất và đồng ruộng chuyển dịch cơ cấu sản xuất của các xã điểm và tiếp xúc nhân dân, đồng chí Trương Tấn Sang đã dành thời gian nghe báo cáo việc thực hiện mô hình nông thôn mới của xã Tân Thịnh và xã Thụy Hương. Sau sáu tháng triển khai, kết quả bước đầu cho thấy, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và cách làm của việc xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bước đầu tạo ra sức mạnh đồng bộ trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch và xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể được triển khai tích cực. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… sân vườn, cổng ngõ trong từng hộ dân, từng thôn xóm có nhiều thay đổi.

Đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những cố gắng và kết quả bước đầu của các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm; đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung triển khai một số công việc sắp tới. Nhất là cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong chỉ đạo các biện pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề một cách có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập của nhân dân. Bám sát quy hoạch, khẩn trương xây dựng và triển khai xây dựng các vùng chuyên canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng và thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích, mở mang ngành nghề mỗi một hộ gia đình để có mức thu nhập tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với thu nhập bình quân ở địa phương. Phải làm cho nông dân chuyển biến nhận thức sâu sắc trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trên cơ sở đó tự giác tham gia thực hiện. Sử dụng tổng hợp các nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân và doanh nghiệp bảo đảm thành công dự án và có đủ điều kiện để nhân ra diện rộng sau khi công bố hoàn thành bước đầu mô hình xây dựng xã nông thôn mới. Chú ý công tác đào tạo nghề cho nông dân trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mở mang ngành nghề mới và coi trọng việc tham quan, học tập các mô hình thực tiễn tại địa phương và các địa phương bạn. Cần phân cấp nhiều hơn trong công tác quản lý để xã, huyện triển khai kịp thời các công việc ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác giám sát để nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc chỉ đạo thực hiện thành công mô hình xã nông thôn mới nói riêng và Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, cần được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo sâu sát và được quán triệt sâu sắc trong quá trình xây dựng các văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.
Theo Nhandan