Thứ năm,  29/09/2022

Chính sách mới, quy định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên (MTV) và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.Nghị định gồm năm chương, 34 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi; tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV; điều khoản thi hành.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên (MTV) và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định gồm năm chương, 34 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi; tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với công ty TNHH MTV; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5-5-2010.
Theo Nhandan