Thứ bảy,  24/02/2024

Hoàn thiện các dự thảo Văn kiện, bước chuẩn bị cơ bản tiến tới Ðại hội XI của Ðảng

Sau một tuần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị T.Ư lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp.Các đại biểu dự Hội nghị đã dân chủ và thẳng thắn thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa X tại Đại hội lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa X và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. BCH Trung ương đã thảo luận về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XI và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.Dự thảo Cương lĩnh được bổ sung, phát triển gồm bốn phần: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ đi lên CNXH ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và Hệ thống chính trị và...

Sau một tuần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị T.Ư lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp.Các đại biểu dự Hội nghị đã dân chủ và thẳng thắn thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa X tại Đại hội lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa X và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. BCH Trung ương đã thảo luận về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XI và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Dự thảo Cương lĩnh được bổ sung, phát triển gồm bốn phần: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ đi lên CNXH ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. Dự thảo Cương lĩnh đã kế thừa và giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 để phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, khẳng định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của CNXH với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng,văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh.

Đến giữa thế kỷ 21, phấn đấu xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. Cương lĩnh được Đại hội XI của Đảng bổ sung, phát triển và thông qua là Tuyên ngôn Chính trị của Đảng ta, là ngọn cờ tập hợp và lãnh đạo nhân dân ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những thành tựu to lớn và rất quan trọng của quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010 đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200 USD/năm. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong 10 năm tới đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự thảo chỉ rõ những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nêu bật những định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Dự thảo xác định ba đột phá chiến lược là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Ba mũi đột phá chiến lược này tập trung phá vỡ những nút tắc nghẽn, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X, dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương tại Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định, năm qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, nhất là dưới tác động và ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như ở trong nước thiên tai và dịch bệnh liên tiếp xảy ra, những thành tựu trên các mặt của đời sống xã hội thật đáng tự hào. Đồng thời, dự thảo Báo cáo Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Dự thảo đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm tới; phương hướng đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế trí thức, bảo vệ môi trường; Chăm lo phát triển văn hóa; Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh; Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ nói trên sẽ tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện; thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa X và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, về phương hướng nhân sự BCH Trung ương Khóa XI, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác, Hội nghị Trung ương đã chuẩn bị những bước cơ bản nhất để tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thành công của Hội nghị T.Ư cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong Bài phát biểu bế mạc Hội nghị: “Thực hiện đồng thời nhiệm vụ chuẩn bị đại hội các cấp phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; phải coi việc phấn đấu cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội X và nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm

2006 – 2010 là nội dung quan trọng nhất. Không được vì lý do chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp mà lơi lỏng nhiệm vụ trước mắt trên mọi phương diện và lĩnh vực công tác”.

Triển khai làm tốt những nhiệm vụ đó là thiết thực góp phần vào sự thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Theo Nhandan