Chủ nhật,  03/12/2023

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và nói chuyện tại Câu lạc bộ Thăng Long

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện thời sự với các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Về tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Những thành tựu của đất nước trong năm 2009 là rất đáng tự hào, thể hiện nỗ lực phấn đấu, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.Dự báo tình hình năm 2010 và những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm cùng sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch nước tin rằng đất nước sẽ tiếp tục vượt qua thử thách và đạt được thành tựu to lớn hơn nữa.Năm nay, đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, trọng đại; Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Đây là điều kiện thuận lợi để đất nước vươn lên mạnh mẽ, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chúng ta phải khơi dậy lòng tự hào về đất nước, về Đảng...

Ngày 29-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện thời sự với các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Về tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Những thành tựu của đất nước trong năm 2009 là rất đáng tự hào, thể hiện nỗ lực phấn đấu, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Dự báo tình hình năm 2010 và những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm cùng sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch nước tin rằng đất nước sẽ tiếp tục vượt qua thử thách và đạt được thành tựu to lớn hơn nữa.

Năm nay, đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, trọng đại; Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Đây là điều kiện thuận lợi để đất nước vươn lên mạnh mẽ, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chúng ta phải khơi dậy lòng tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về quân đội anh hùng qua các đợt kỷ niệm trọng đại năm nay. Chủ tịch nước tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân cả nước, sự đoàn kết trong nước và quốc tế, con thuyền Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua phong ba bão tố, đi đến bến bờ vinh quang.

Thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng và đi đến thống nhất bước đầu, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mười năm 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện này trước khi gửi lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ các cấp và nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mong các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí có nhiều cống hiến, kinh nghiệm tiếp tục tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn và tâm huyết vào các văn kiện của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng.
Theo Nhandan