Thứ năm,  07/12/2023

Xuất bản Tập 6, Văn kiện Quốc hội toàn tập

Tháng 3-2010, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho ra mắt bạn đọc Tập 6, Văn kiện Quốc hội toàn tập (quyển 1 và quyển 2), bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình bày tại 12 kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987).Quốc hội khóa VII hoạt động trong bối cảnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn cách mạng mới - giai đoạn "tiền đổi mới". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, kiên trì phấn đấu thực hiện các mục tiêu do Đại hội lần thứ V của Đảng đề ra và đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Tuy vậy, đất nước ta cũng đứng trước vô vàn khó khăn, phức tạp. Trong khi hậu quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chưa được khắc phục xong, nhân dân ta lại phải tập...

Tháng 3-2010, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho ra mắt bạn đọc Tập 6, Văn kiện Quốc hội toàn tập (quyển 1 và quyển 2), bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình bày tại 12 kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987).

Quốc hội khóa VII hoạt động trong bối cảnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn cách mạng mới – giai đoạn “tiền đổi mới”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, kiên trì phấn đấu thực hiện các mục tiêu do Đại hội lần thứ V của Đảng đề ra và đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… Tuy vậy, đất nước ta cũng đứng trước vô vàn khó khăn, phức tạp. Trong khi hậu quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chưa được khắc phục xong, nhân dân ta lại phải tập trung giải quyết hậu quả nặng nề của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới… Chủ nghĩa xã hội ở nước ta được xây dựng trong điều kiện điểm xuất phát thấp, kinh tế chậm phát triển, sản xuất trì trệ, khủng hoảng trầm trọng, kéo dài. Mặc dù đã giành được những thành tựu quan trọng, nhưng chúng ta cũng mắc phải những sai lầm chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, chỉ chú trọng công hữu hóa tư liệu sản xuất. Trước tình hình đó, Đảng ta đã có những quyết sách, bước đi phù hợp với yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa V (từ ngày 10 đến ngày 17-6-1985) về đổi mới mạnh mẽ chính sách giá – lương – tiền và cơ chế quản lý kinh tế, thể hiện sự chuyển hướng to lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là: dứt khoát xóa bỏ quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, đường lối đổi mới đất nước một cách toàn diện, sâu sắc và triệt để do Đại hội lần thứ VI của Đảng (12-1986) đề ra đã thúc đẩy sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi to lớn.

Trong bối cảnh nói trên, Quốc hội khóa VII hoạt động theo Hiến pháp năm 1980 đã hoàn thành tốt công tác lập pháp; quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, các mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa; đẩy mạnh hoạt động giám sát, v.v. nhằm phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này là Quốc hội đã thảo luận, tán thành các biện pháp cấp bách của Hội đồng Bộ trưởng, đồng thời đề xuất một số biện pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về vấn đề giá – lương – tiền, cổ vũ nhân dân cả nước đẩy mạnh lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, đưa nền kinh tế vào quỹ đạo phù hợp với các quy luật khách quan trọng chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Giữa những ngày nhân dân cả nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc; 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9… việc ấn hành Tập 6, Văn kiện Quốc hội toàn tập càng có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền quá trình phát triển không ngừng của Nhà nước cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ.
Theo Nhandan