Thứ tư,  29/11/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 8 - 4, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 35/2010/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.Quyết định nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành viên, chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ủy ban ATGT quốc gia và ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.Quyết định gồm 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày 25-5-2010; thay thế quyết định số 917/1997/QĐ-TTg ngày 29-10-1997 của thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định...

Ngày 8 – 4, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 35/2010/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Quyết định nêu rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành viên, chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ủy ban ATGT quốc gia và ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Quyết định gồm 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày 25-5-2010; thay thế quyết định số 917/1997/QĐ-TTg ngày 29-10-1997 của thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.
Theo Nhandan