Thứ sáu,  01/03/2024

Huyện uỷ Văn Quan đánh giá công tác quý I

LSO-Ngày 08/04, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và chương trình kiểm tra giám sát của Huyện uỷ năm 2010.Trong quý I, công tác chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện tập trung vào một số vấn đề trọng yếu như: Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện sơ kết, tổng kết năm 2009; chỉ đạo thực hiện phong trào ra quân đầu xuân và sản xuất đông xuân 2009-2010; tổ chức phân loại đảng viên và thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp… Trong quý I đã xét kết nạp được 38 quần chúng ưu tú vào Đảng. Về kinh tế, BCH Đảng bộ huyện luôn đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở xã, thị trấn chủ động mọi nguồn lực chống hạn, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng… cũng được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.Quý II/2010, BCH...

LSO-Ngày 08/04, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Văn Quan tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và chương trình kiểm tra giám sát của Huyện uỷ năm 2010.
Trong quý I, công tác chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện tập trung vào một số vấn đề trọng yếu như: Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện sơ kết, tổng kết năm 2009; chỉ đạo thực hiện phong trào ra quân đầu xuân và sản xuất đông xuân 2009-2010; tổ chức phân loại đảng viên và thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp… Trong quý I đã xét kết nạp được 38 quần chúng ưu tú vào Đảng. Về kinh tế, BCH Đảng bộ huyện luôn đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở xã, thị trấn chủ động mọi nguồn lực chống hạn, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ xuân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng… cũng được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
Quý II/2010, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở; làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua; thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kim Loan