Thứ năm,  07/12/2023

Sở Nội vụ triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng

LSO-Ngày 09/04/2010, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2010. Trong năm 2009, toàn tỉnh đã có 3.161 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng với các nội dung: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức quốc phòng, an ninh, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, đào tạo trung cấp cho cán bộ công chức cấp xã... Công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch được quan tâm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch (145,08%) và đã tổ chức triển khai các nội dung bồi dưỡng mới như: bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, bồi dưỡng tiếng dân tộc, bồi dưỡng kỹ năng trong thực thi công vụ...Bước vào năm 2010, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm với tổng chỉ là 5.656 chỉ tiêu. Trong đó, đào tạo (261 chỉ tiêu), bồi dưỡng (5.395 chỉ tiêu) thực hiện ở các...

LSO-Ngày 09/04/2010, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2010.
Trong năm 2009, toàn tỉnh đã có 3.161 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng với các nội dung: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức quốc phòng, an ninh, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ, đào tạo trung cấp cho cán bộ công chức cấp xã… Công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch được quan tâm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch (145,08%) và đã tổ chức triển khai các nội dung bồi dưỡng mới như: bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, bồi dưỡng tiếng dân tộc, bồi dưỡng kỹ năng trong thực thi công vụ…
Bước vào năm 2010, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm với tổng chỉ là 5.656 chỉ tiêu. Trong đó, đào tạo (261 chỉ tiêu), bồi dưỡng (5.395 chỉ tiêu) thực hiện ở các nội dung: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc; bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn hoá đào tạo, tài chính. Đặc biệt chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ này trên phạm vi toàn tỉnh.

Hoàng Việt Dũng