Thứ tư,  07/06/2023

Huyện đoàn Lộc Bình biểu dương thanh niên tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2006 – 2010

LSO-Ngày 15/4/2010, Huyện Đoàn Lộc Bình tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2006 – 2010. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Các cơ sở xã, thị trấn và trực thuộc tham gia các bài tham luận với những phong trào: “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; các phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; phong trào “Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội”; phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 12 tập thể và 52 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thi đua giai đoạn 2006 – 2010. Đồng thời chọn cử được 4 thanh niên tiên tiến đại diện cho thanh niên huyện Lộc Bình...

LSO-Ngày 15/4/2010, Huyện Đoàn Lộc Bình tổ chức hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2006 – 2010. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
Các cơ sở xã, thị trấn và trực thuộc tham gia các bài tham luận với những phong trào: “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; các phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; phong trào “Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội”; phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 12 tập thể và 52 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thi đua giai đoạn 2006 – 2010. Đồng thời chọn cử được 4 thanh niên tiên tiến đại diện cho thanh niên huyện Lộc Bình tham dự hội nghị thanh niên tiên tiến cấp tỉnh.

Kim Chi