Thứ năm,  07/12/2023

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Ðảng

Ngày 14-4, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 69-KL/T.Ư của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Quy định 54-QĐ/T.Ư ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.Kết luận nêu rõ, qua 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đạt được một số thành tựu quan trọng, nhưng cũng còn những yếu kém cần tập trung khắc phục. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt Quy định 54-QĐ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII), nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức...

Ngày 14-4, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 69-KL/T.Ư của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Quy định 54-QĐ/T.Ư ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

Kết luận nêu rõ, qua 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đạt được một số thành tựu quan trọng, nhưng cũng còn những yếu kém cần tập trung khắc phục. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt Quy định 54-QĐ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII), nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng để thực hiện nghiêm túc chế độ học tập và chất lượng học tập lý luận trong Đảng, khắc phục những hạn chế, nhất là tình trạng chạy theo bằng cấp trong học tập lý luận chính trị. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, giảm thời lượng, chú trọng tính hiệu quả, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, học tập.

…Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, công tác khảo sát, đánh giá việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; tăng cường vai trò chủ động của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Tăng cường đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt và kinh phí mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đặc biệt là ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Điều chỉnh bổ sung chế độ, chính sách đối với người dạy và người học phù hợp với điều kiện hiện nay, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và đối tượng đảng viên đi học không phải công chức, viên chức, không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Kết luận của Ban Bí thư cũng nêu rõ nhiệm vụ của các ban Đảng ở Trung ương, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp thực hiện Quy định của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.
Theo Nhandan