Thứ năm,  08/12/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Nghị định gồm năm chương, 33 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; xây dựng công trình ngầm đô thị; tổ chức đấu nối, quan trắc địa kỹ thuật và bảo trì công trình ngầm; tổ chức thực hiện. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25-5-2010; thay thế Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22-3-2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Nghị định gồm năm chương, 33 điều.
Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; xây dựng công trình ngầm đô thị; tổ chức đấu nối, quan trắc địa kỹ thuật và bảo trì công trình ngầm; tổ chức thực hiện.


Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25-5-2010; thay thế Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22-3-2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.


Theo Nhandan