Thứ ba,  29/11/2022

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động TBXH

LSO-Ngày 28/4/2010, ngành Lao động - TBXH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010. Tới dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ban ngành và các tập thể cá nhân đại diện cho phong trào thi đua của toàn ngành trong 5 năm qua.Toàn cảnh hội nghị. Quán triệt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, thực hiện Luật TĐKT, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong 5 năm qua, ngành Lao động TBXH đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, giúp ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, chăm sóc người có công và gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, phòng chống các TNXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Đổi mới cách tổ chức và duy trì phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thông qua thi đua, toàn ngành đã...

LSO-Ngày 28/4/2010, ngành Lao động – TBXH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010. Tới dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ban ngành và các tập thể cá nhân đại diện cho phong trào thi đua của toàn ngành trong 5 năm qua.

Toàn cảnh hội nghị.
Quán triệt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, thực hiện Luật TĐKT, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong 5 năm qua, ngành Lao động TBXH đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, giúp ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, chăm sóc người có công và gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, phòng chống các TNXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Đổi mới cách tổ chức và duy trì phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thông qua thi đua, toàn ngành đã có 15 tập thể và 34 cá nhân điển hình tiên tiến.
Phát biểu tại hội nghị, sau khi điểm lại những thành tích mà toàn ngành đã đạt được trong 5 năm qua, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Lao động- TBXH. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn tới, ngành cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong về cả bề rộng và chiều sâu; chỉ đạo đổi mới tác phong lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả cao. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ nhân viên trong ngành, gắn phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan, xây dựng phẩm chất đội ngũ, vì ngành Lao động TBXH có liên quan mật thiết đến chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đối với các tầng lớp của xã hội. Đồng chí mong rằng phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khuyết điểm yếu kém, ngành sẽ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2010-2015.

Khen thưởng các tập thể tiên tiến.
Ngành đã đề nghị Bộ lao động TBXH khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Tại hội nghị, ngành đã khen thưởng 7 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

MH