Thứ ba,  29/11/2022

Một số bộ, ngành, địa phương công bố kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính

Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng vừa công bố kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ.Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị quân đội theo chức năng rà soát 133 thủ tục hành chính, đã đơn giản hóa 88,7% số thủ tục hành chính (chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tối thiểu phải đơn giản hóa được 30%); tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ là 32% (chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao là 30%).* Bộ Tài chính vừa tổ chức công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC), thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.* Ngân hàng Nhà nước vừa báo cáo kết quả triển khai giai đoạn II - rà soát thủ tục hành chính. Theo đó, có 228 thủ tục hành chính được rà soát, trong đó giữ nguyên 33 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 184 thủ tục.* Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa tổ chức Lễ công...

Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng vừa công bố kết quả rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ.

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị quân đội theo chức năng rà soát 133 thủ tục hành chính, đã đơn giản hóa 88,7% số thủ tục hành chính (chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tối thiểu phải đơn giản hóa được 30%); tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ là 32% (chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao là 30%).

* Bộ Tài chính vừa tổ chức công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC), thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

* Ngân hàng Nhà nước vừa báo cáo kết quả triển khai giai đoạn II – rà soát thủ tục hành chính. Theo đó, có 228 thủ tục hành chính được rà soát, trong đó giữ nguyên 33 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 184 thủ tục.

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa tổ chức Lễ công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng chi phí tuân thủ ước tính sau khi thực hiện các kiến nghị về đơn giản hóa các quy định về CCTTHC là 483,6 tỷ đồng, giảm 42,8% so với chi phí tuân thủ hiện nay.

* UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố kết quả thực hiện Giai đoạn II Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, đã có 100% các đơn vị thực hiện rà soát TTHC và đạt được chỉ tiêu “đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về TTHC”.

* UBND tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức công bố kết quả thực hiện giai đoạn II của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30). Theo đó sửa đổi và bãi bỏ 73 thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh ban hành; kiến nghị sửa đổi bổ sung 1.179 và 294 thủ tục thuộc các cơ quan Trung ương.
Theo Nhandan