Thứ tư,  07/12/2022

Đình Lập: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010

LSO-Ngày 4/5/2010, huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006 – 2010.Trong những năm qua, huyện Đình Lập đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 11,63% tăng 3,45% so với năm 2006, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Các ngành nông, lâm nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại cũng có bước tăng trưởng đáng kể. Trong công tác giáo dục và đào tạo, huyện đã duy trì tốt phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ đạt 100%, duy trì tốt kết quả phổ cập THCS cấp huyện từ 83,3% lên 100%. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng làng văn hoá, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có trên 3.700 lượt hộ gia đình văn hoá, 277 lượt...

LSO-Ngày 4/5/2010, huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2006 – 2010.
Trong những năm qua, huyện Đình Lập đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt 11,63% tăng 3,45% so với năm 2006, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Các ngành nông, lâm nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại cũng có bước tăng trưởng đáng kể. Trong công tác giáo dục và đào tạo, huyện đã duy trì tốt phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ đạt 100%, duy trì tốt kết quả phổ cập THCS cấp huyện từ 83,3% lên 100%. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng làng văn hoá, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có trên 3.700 lượt hộ gia đình văn hoá, 277 lượt khu dân cư tiên tiến, 66 lượt làng bản, 105 lượt cơ quan văn hoá. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được tăng cường, 100% số xã có trạm y tế, số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia chiếm 83,3%. Các chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo tiếp tục được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện Đình Lập giàu mạnh, văn minh. Tại Hội nghị, UBND huyện đã biểu dương và khen thưởng 32 tập thể và 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.

Hoàng Vương