Thứ năm,  08/12/2022

Nhân lên sức mạnh Điện Biên Phủ trong sự nghiệp đổi mới đất nước

LSO-Trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son vàng chói lọi, ghi vào lịch sử đất nước như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thể kỷ XX. Chiến thắng đó thể hiện sáng ngời sức mạnh của dân tộc ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Với chiến thắng đó, trên trường quốc tế, nước Việt Nam được nâng tầm. Không chỉ mang ý nghĩa quốc gia, còn mang tầm vóc, ý nghĩa quốc tế, thời đại, chiến thắng Điện Biên Phủ là hồi chuông báo hiệu giờ tận số của chủ nghĩa thực dân đã điểm. Chiến thắng đó là chiến thắng vang dội, vẻ vang của văn hóa Việt Nam và văn minh nhân loại, làm rung chuyển thế giới, thay đổi số phận thế giới, thức tỉnh các dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh đi theo đường băng sáng ngời mà chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam mở ra, mạnh mẽ đấu tranh giải phóng dân tộc.Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết...

LSO-Trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son vàng chói lọi, ghi vào lịch sử đất nước như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thể kỷ XX. Chiến thắng đó thể hiện sáng ngời sức mạnh của dân tộc ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Với chiến thắng đó, trên trường quốc tế, nước Việt Nam được nâng tầm. Không chỉ mang ý nghĩa quốc gia, còn mang tầm vóc, ý nghĩa quốc tế, thời đại, chiến thắng Điện Biên Phủ là hồi chuông báo hiệu giờ tận số của chủ nghĩa thực dân đã điểm. Chiến thắng đó là chiến thắng vang dội, vẻ vang của văn hóa Việt Nam và văn minh nhân loại, làm rung chuyển thế giới, thay đổi số phận thế giới, thức tỉnh các dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh đi theo đường băng sáng ngời mà chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam mở ra, mạnh mẽ đấu tranh giải phóng dân tộc.
Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ – Ảnh: T.L
Mang tầm vóc, ý nghĩa lịch sử quốc gia và quốc tế, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi trường tồn cùng lịch sử của dân tộc ta, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Đó là di sản tinh thần cực kỳ quý báu, tạo ra động lực lớn lao, luôn được Đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta kế thừa và phát huy để làm nên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và làm nên những thành tựu to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, chúng ta phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, kết hợp lòng dũng cảm, kiên cường với trí thông minh sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt những thành tựu toàn diện hơn nữa, to lớn, quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững, sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Từ tháng 5-1954 đến nay, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi được tôn vinh, được tự hào. Tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng ra sức phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, nhân lên sức mạnh Điện Biên Phủ, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước tiến lên hiện đại, văn minh.

Trung Thành