Thứ tư,  07/12/2022

Bài học kinh nghiệm qua đại hội điểm ở cơ sở

LSO-Đến nay, 21 Đảng bộ cơ sở (21/308 Đảng bộ, chiếm 6,81%) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội điểm, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Các đảng bộ được chọn làm điểm gồm: 9 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 1 đảng bộ cơ quan; 2 đảng bộ sự nghiệp; 2 đảng bộ doanh nghiệp; 3 đảng bộ quân đội và 2 đảng bộ công an.Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tiến hành hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của số 24-HD/BTCTƯ của Ban tổ chức Trung ương và các hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh uỷ về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Để bảo đảm việc chỉ đạo đại hội thành công, Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã thành lập 4 tổ công tác, phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với Ban tổ chức các huyện uỷ, thành uỷ, đảng...

LSO-Đến nay, 21 Đảng bộ cơ sở (21/308 Đảng bộ, chiếm 6,81%) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội điểm, bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Các đảng bộ được chọn làm điểm gồm: 9 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 1 đảng bộ cơ quan; 2 đảng bộ sự nghiệp; 2 đảng bộ doanh nghiệp; 3 đảng bộ quân đội và 2 đảng bộ công an.

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tiến hành hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của số 24-HD/BTCTƯ của Ban tổ chức Trung ương và các hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh uỷ về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Để bảo đảm việc chỉ đạo đại hội thành công, Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã thành lập 4 tổ công tác, phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với Ban tổ chức các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ được chọn đại hội điểm. Các đảng uỷ đã tiến hành đồng bộ các bước chu đáo, chặt chẽ từ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự và ban tổ chức đại hội. Trong quá trình chỉ đạo đại hội, đảng uỷ cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và lấy ý kiến của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ mới; làm cơ sở cho Ban chấp hành thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu danh sách bầu cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư cấp uỷ khoá mới. Đồng thời gợi ý hướng dẫn cơ sở xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, dự thảo Nghị quyết đại hội, bảo đảm đúng yêu cầu của Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Trường chính trị Hoàng Văn Thụ – Ảnh: Thanh Huyền
Tại các Đảng bộ được chọn tiến hành đại hội điểm cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp uỷ chuẩn bị kỹ. Các báo cáo chính trị tại đại hội đều nêu bật được những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm; nguyên nhân chủ quan, khách quan và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; báo cáo chính trị cũng đã gắn với đánh giá việc Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ, cơ bản đã nêu lên được những kết quả, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ trong việc cụ thể hoá những chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ cũng đã làm rõ những mặt hạn chế, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, những yếu kém chỉ đạo, điều hành của tập thể cấp uỷ và các cấp uỷ viên, từ đó có biện pháp khắc phục sữa chữa trong thời gian tới. Về dự thảo nghị quyết đại hội đều được các cấp uỷ chuẩn bị chu đáo, theo đúng tinh thần của Chỉ thị 37CT/TW của Bộ Chính trị và xác định rõ mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp lớn cần thực hiện để đại hội xem xét, quyết định. Ở đại hội thí điểm, trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, của 21 đảng bộ cơ sở, công tác nhân sự được các cấp uỷ đặc biệt quan tâm; đủ số lượng và bảo đảm tiêu chuẩn của cán bộ theo Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII). Vì vậy, kết quả bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư ở 21 đảng bộ cơ sở đều bầu một lần là đủ số lượng. Các đơn vị đều chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành có số dư ít nhất là 15%; nhân sự bầu Ban Thường vụ đều có số dư ít nhất 20%…
Nhìn chung đại hội điểm ở 21 đảng bộ cơ sở được tiến hành nghiêm túc, không khí sôi nổi, trang trí, khánh tiết đại hội trang trọng; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đều được các cấp uỷ quan tâm nên đã tạo được không khí ngày hội ở địa phương, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân các dân tộc vào đại hội. Từ thực tiễn qua 21 đơn vị tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã rút ra những bài học kinh nghiệm bước đầu,đó là việc thực hiện đại hội Đảng bộ cơ sở đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong bầu cử. Thứ hai là cấp uỷ các cấp cần tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, sâu sắc mục đích, ý nghĩa về chủ trương thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở; từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị. Thứ ba là để thực hiện việc thí điểm có kết quả, các cấp uỷ các cấp cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp, với khả năng, sở trường của từng người. Thứ tư là các Đảng bộ cơ sở được lựa chọn đại hội điểm phải phát huy trí tuệ đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trong việc xây dựng nâng cao năng lực của cấp uỷ, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư. Thứ năm là tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp uỷ đảng trong quá trình thực hiện; giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, bảo đảm cho các đại hội cơ sở thành công, làm tiền đề cho đại hội các huyện, thành phố triển khai đúng kế hoạch trong thời gian tới.

Hùng Tráng