Thứ tư,  07/12/2022

UBKT Tỉnh uỷ biểu dương 18 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

LSO- Ngày 14/5/2010, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2006 – 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015.Trong những năm qua, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao đảm bảo đúng nguyên tắc, phương pháp và quy trình. Đã tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra 584 đảng viên (197 cấp uỷ viên các cấp) và 452 tổ chức đảng; giám sát 2.768 đảng viên (562 cấp uỷ viên các cấp) và 452 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp uỷ; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện quy chế làm việc… Kiểm tra 454 tổ chức đảng và 1.215 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (454 là cấp uỷ viên). Qua kiểm tra kết luận có 222 tổ chức đảng...

LSO- Ngày 14/5/2010, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2006 – 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua – Khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015.

Trong những năm qua, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao đảm bảo đúng nguyên tắc, phương pháp và quy trình. Đã tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra 584 đảng viên (197 cấp uỷ viên các cấp) và 452 tổ chức đảng; giám sát 2.768 đảng viên (562 cấp uỷ viên các cấp) và 452 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp uỷ; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện quy chế làm việc… Kiểm tra 454 tổ chức đảng và 1.215 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (454 là cấp uỷ viên). Qua kiểm tra kết luận có 222 tổ chức đảng và 634 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng, 361 đảng viên. Kiểm tra 378 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 112 tổ chức về thi hành kỷ luật trong Đảng, các tổ chức Đảng đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra; thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật. Đối với kiểm tra tài chính đảng, qua kiểm tra 1.146 tổ chức và 28.805 đảng viên đã phát hiện 243 tổ chức và 1.525 đảng viên vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 146 triệu đồng. Giải quyết tố cáo 18 tổ chức và 246 đảng viên. Hàng năm trong thực hiện nhiệm vụ, ngành kiểm tra Đảng gắn cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh vào các chương trình, nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan trong từng tháng, quý và thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức ngành.
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân ngành kiểm tra Đảng được các ngành, các cấp khen thưởng như: Năm 2007, 2008, 2009 UBKT Tỉnh uỷ được UBKT Trung ương tằng bằng khen, cờ thi đua. Từ năm 2006 đến 2009 có 25 tập thể, 47 cá nhân được tặng giấy khen, 77 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có 34 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Tại Hội nghị các đại biểu tham dự cũng nghe 6 báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành trong thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng.
Từ những thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong 5 năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. 6 tập thể và 12 cá nhân ngành kiểm tra Đảng tỉnh được UBKT Tỉnh uỷ tặng giấy khen.

Phát huy thành tích đã đạt được, tại hội nghị, đồng chí Dương Công Tuỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng Lạng Sơn, giai đoạn 2010-2015.Hoàng Văn Hùng