Thứ hai,  05/12/2022

Hội thảo về " Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới"

LSO- Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 20 năm, Tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là “ Nhà văn hóa kiệt xuất- Anh hùng giải phóng dân tộc”, ngày 18/5/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội thảo về “Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới”.Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, Phòng văn xã UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và đông đảo các cán bộ, giảng viên của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội thảo.Sau lời đề dẫn, trọng tâm của các tham luận đã đề cập đến vai trò to lớn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Các tham luận như Tư tưởng Hồ Chí Minh với độc lập dân tộc và CNXH; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền thật...

LSO- Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 20 năm, Tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là “ Nhà văn hóa kiệt xuất- Anh hùng giải phóng dân tộc”, ngày 18/5/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội thảo về “Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới”.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, Phòng văn xã UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và đông đảo các cán bộ, giảng viên của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội thảo.
Sau lời đề dẫn, trọng tâm của các tham luận đã đề cập đến vai trò to lớn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Các tham luận như Tư tưởng Hồ Chí Minh với độc lập dân tộc và CNXH; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế…đã làm phong phú thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn đối với công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc và những vấn đề khác.
Các tham luận như Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… vừa phân tích một cách sâu sắc về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; về công tác xây dựng Đảng; vừa có tác dụng thiết thực đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”.

Thành công của buổi hội thảo là hành động thiết thực kỷ niệm lần thứ 120 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức về công lao to lớn của Người đối với dân tộc và cách mạng thế giới; tiếp tục học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Người, nguyện đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.


Minh Hồng