Thứ bảy,  03/12/2022

ĐẢNG BỘ KHỐI CQDCĐ TỈNH : CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

LSO- Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh (CQDCĐ) có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Việc phát triển đảng viên mới được Đảng ủy Khối CQDCĐ tỉnh đặc biệt chú trọng và coi đây là tiêu chuẩn để xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.Đến cuối tháng 3/2010, đảng bộ có 70 tổ chức cơ sở đảng gồm 25 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở với 3.174 đảng viên. Phần lớn đảng viên trong Đảng bộ Khối đang sinh hoạt và công tác tại các cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành kinh tế, xã hội và các doanh nghiệp lớn của tỉnh nên có ý thức tổ chức kỷ luật, có nhiều thuận lợi trong việc nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào điều kiện thực...

LSO- Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh (CQDCĐ) có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Việc phát triển đảng viên mới được Đảng ủy Khối CQDCĐ tỉnh đặc biệt chú trọng và coi đây là tiêu chuẩn để xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.


Đến cuối tháng 3/2010, đảng bộ có 70 tổ chức cơ sở đảng gồm 25 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở với 3.174 đảng viên. Phần lớn đảng viên trong Đảng bộ Khối đang sinh hoạt và công tác tại các cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các ngành kinh tế, xã hội và các doanh nghiệp lớn của tỉnh nên có ý thức tổ chức kỷ luật, có nhiều thuận lợi trong việc nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào điều kiện thực tiễn của đơn vị.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cũng như trong thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Khối luôn nhấn mạnh phải quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, Đảng uỷ đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở trực thuộc nâng cao chất lượng công tác, coi phát triển đảng viên là một chỉ tiêu để đánh giá tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp uỷ cơ sở hằng năm đều có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Để kết nạp được những đảng viên đủ tiêu chuẩn, các cơ sở thuộc Đảng bộ CQDCĐ tỉnh đã làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. 100% cơ sở đảng có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú, tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 756 đảng viên mới (bằng 62,06% số quần chúng ưu tú được bồi dưỡng), đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chọn, cử hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên có trình độ đại học tăng 2,07%, trình độ sơ, trung cấp giảm 1,51%. Hằng năm, các cơ sở đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp. Các cấp uỷ cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đảng uỷ CQDCĐ tỉnh và các cấp uỷ cơ sở đã chỉ đạo các đoàn thể phát huy hiệu quả hoạt động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua để lựa chọn, bổ sung nguồn phát triển đảng viên; đồng thời tạo môi trường để các đối tượng cảm tình đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đối tượng cảm tình đảng tiếp tục được các cấp uỷ giao cho các đoàn thể và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Để việc kết nạp đạt chất lượng, cấp uỷ các cơ sở hằng năm đều rà soát, đưa ra khỏi danh sách cảm tình đảng những quần chúng không có ý chí quyết tâm phấn đấu vượt qua thử thách, không đủ tiêu chuẩn. Vì thế, kết quả phân tích chất lượng đảng viên cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Tuyệt đại đa số đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý, xây dựng và thực hiện tốt các quy định tại địa phương. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 76,96% (năm 2005) lên 79,15% (năm 2009). Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh tăng, năm 2005 có 76,47% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 1,45% cơ sở yếu kém thì đến năm 2009 có 95,84% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn cơ sở đảng yếu kém.

Một vấn đề đáng chú ý là, trong quá trình bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, các cấp uỷ cơ sở cũng đã thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, trong đó rất quan tâm đến các đảng viên mới được kết nạp có đủ trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm với công việc. Trong quá trình phấn đấu, nhiều đảng viên mới được kết nạp đã được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chuyên môn.


Hoàng Thái