Thứ ba,  29/11/2022

Đảng bộ xã Song Giáp Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO- Ngày 19-20/5/2010, Đảng bộ xã Song Giáp, huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, tham dự có 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ 2006-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10% năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 135 giai đoạn 2, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xoá nhà dột nát được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2006-2010 đề ra. Nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Đảng bộ xã đã thống nhất quyết định một số vấn đề quan trọng như: Thông qua báo cáo chính trị và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai...

LSO- Ngày 19-20/5/2010, Đảng bộ xã Song Giáp, huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, tham dự có 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ 2006-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, kinh tế – xã hội của xã có bước phát triển tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10% năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 135 giai đoạn 2, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xoá nhà dột nát được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2006-2010 đề ra. Nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Đảng bộ xã đã thống nhất quyết định một số vấn đề quan trọng như: Thông qua báo cáo chính trị và Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010-2015, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.


Công Quân