Thứ tư,  07/12/2022

Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ XX

LSO-Trong 2 ngày 21-22/5/2010, Đảng bộ xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, kinh tế xã Chi Lăng có bước tăng trưởng liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy được nội lực, sức dân đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng; văn hoá xã hội phát triển toàn diện, 2 trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có khiếu kiện vượt cấp, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn, hệ thống chính trị cơ sở xã - thôn được xây dựng củng cố vững mạnh. Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ trong Đảng và toàn dân. Nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết, tin tưởng, đồng tình ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ...

LSO-Trong 2 ngày 21-22/5/2010, Đảng bộ xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.
Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, kinh tế xã Chi Lăng có bước tăng trưởng liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy được nội lực, sức dân đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng; văn hoá xã hội phát triển toàn diện, 2 trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có khiếu kiện vượt cấp, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn, hệ thống chính trị cơ sở xã – thôn được xây dựng củng cố vững mạnh. Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ trong Đảng và toàn dân. Nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết, tin tưởng, đồng tình ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ chính quyền địa phương. Năng lực lãnh đạo của Đảng uỷ, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò trung tâm đại đoàn kết tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao.
Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới 2010-2015, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

Thanh Hà