Thứ tư,  07/12/2022

Văn phòng Chính phủ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Chiều 24-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm (2007-2009) thực hiện Quyết định số 1406/QĐ-VPCP ngày 10-10-2006 và Chỉ thị số 739/CT-VPCP ngày 21-5-2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện nhiều cơ quan ở T.Ư có liên quan dự.Thực hiện các văn bản nói trên, ba năm qua, Văn phòng Chính phủ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, không chỉ trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật liên quan và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của bản thân mỗi cán bộ, công chức. Văn phòng Chính phủ luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như tham mưu xây dựng chính sách,...

Chiều 24-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm (2007-2009) thực hiện Quyết định số 1406/QĐ-VPCP ngày 10-10-2006 và Chỉ thị số 739/CT-VPCP ngày 21-5-2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện nhiều cơ quan ở T.Ư có liên quan dự.

Thực hiện các văn bản nói trên, ba năm qua, Văn phòng Chính phủ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, không chỉ trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật liên quan và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của bản thân mỗi cán bộ, công chức. Văn phòng Chính phủ luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phân loại xử lý đơn thư và tiếp dân, v.v.; duy trì mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao. Qua đó giúp cho việc trao đổi, nắm bắt thông tin được kịp thời, tranh thủ ý kiến đồng thuận của các cơ quan liên quan phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Luôn chủ động phổ biến Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống hóa các văn bản liên quan đến công tác PCTN để thuận tiện cho việc tra cứu, trích dẫn trong quá trình làm việc. Cử cán bộ tham gia trực tiếp quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, lãng phí; tham gia tích cực vào các đoàn kiểm tra liên ngành của T.Ư để xử lý những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài được dư luận quan tâm; đồng thời hoàn thành tốt những nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ theo yêu cầu của lãnh đạo VPCP.

Văn phòng Chính phủ luôn đề cao yêu cầu về công khai, minh bạch trong quá trình xử lý công việc, theo đó đã phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách theo lĩnh vực, địa bàn. Các cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước đều đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, có sự đồng thuận cao của chính quyền, chi ủy và công đoàn. Luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm trong việc sử dụng các cơ sở vật chất của cơ quan. Cán bộ, công chức bảo đảm yêu cầu, quy định về giờ giấc làm việc, sử dụng ô-tô, văn phòng phẩm, v.v.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ xác định tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư III khóa X, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, giảm thiểu chi phí, cải tiến và thay thế các phần mềm tin học lạc hậu, giảm thiểu in, chụp tài liệu, tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin trên in-tơ-nét phục vụ tốt công tác chuyên môn, hạn chế đến mức thấp nhất việc lợi dụng các thủ tục hành chính rườm rà để tham nhũng, tiêu cực. Đề cao, phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện Quyết định và Chỉ thị nêu trên, không vi phạm pháp luật, quy định của cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời báo cáo khi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực lên cấp có thẩm quyền. Tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Theo Nhandan