Thứ tư,  07/12/2022

Bắc Sơn: Hiệu quả từ kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

LSO-Đảng bộ huyện Bắc Sơn hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ, 32 chi bộ và 300 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 5.020 đảng viên. So với năm đầu nhiệm kỳ (2005 - 2010), tăng 3 tổ chức đảng, 25 chi bộ dưới đảng bộ cơ ở và 574 đảng viên.Bắc Sơn là một huyện luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa thể thao của tỉnh - Ảnh: Phan CầuDưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ Bắc Sơn, sự chỉ đạo chuyên môn của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ, UBKT Huyện uỷ Bắc Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện nhiệm vụ qui định tại điều 30, Điều lệ Đảng. Trong đó xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm. UBKT Huyện uỷ đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, thông qua kết quả phân tích chất lượng tổ chức...

LSO-Đảng bộ huyện Bắc Sơn hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ, 32 chi bộ và 300 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 5.020 đảng viên. So với năm đầu nhiệm kỳ (2005 – 2010), tăng 3 tổ chức đảng, 25 chi bộ dưới đảng bộ cơ ở và 574 đảng viên.

Bắc Sơn là một huyện luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa thể thao của tỉnh – Ảnh: Phan Cầu
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ Bắc Sơn, sự chỉ đạo chuyên môn của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ, UBKT Huyện uỷ Bắc Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện nhiệm vụ qui định tại điều 30, Điều lệ Đảng. Trong đó xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm. UBKT Huyện uỷ đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, thông qua kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, thông qua nhiều nguồn thông tin để kịp thời phát hiện DHVP. Cán bộ kiểm tra được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình DHVP, từ đó đề xuất kiểm tra đúng đối tượng, nội dung. Trong hơn 4 năm, UBKT Huyện uỷ Bắc Sơn đã tiến hành kiểm tra khi có DHVP được 21 tổ chức đảng và 57 đảng viên; quí I năm 2010 kiểm tra được 3 tổ chức, 7 đảng viên). Kết quả kiểm tra: Về tổ chức đảng, kết luận 11 tổ chức đảng có vi phạm, chiếm 52,38 % số tổ chức đảng được kiểm tra, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm. Còn đa số các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Về đảng viên, 27 đảng viên có vi phạm, chiếm 47,36 % đảng viên được kiểm tra, phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 5 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, khiển trách 6 đảng viên. Số còn lại tuy có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được chỉ đạo kiểm điểm một cách nghiêm túc.
Trong quá trình kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP, UBKT Huyện uỷ Bắc Sơn thực hiện đúng quy trình hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; luôn coi trọng việc thẩm tra xác minh, củng cố hồ sơ chứng cứ. Vì vậy các cuộc kiểm tra đều có kết luận chính xác, được đảng viên và tổ chức đảng tiếp thu, chấp hành nghiêm túc. Sau kiểm tra đã kiến nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra có kế hoạch khắc phục sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm do đó đã có tác dụng trong việc giáo dục, phòng ngừa góp phần hạn chế sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Đối với những trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã có hình thức xử lý nghiêm minh theo đúng qui định của Điều lệ Đảng.
Việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoát về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phục vụ tốt cho công tác tổ chức cán bộ của cấp uỷ huyện.

Hoàng Văn Hùng