Thứ năm,  08/12/2022

Cao Lộc tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 21/5/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ I, giai đoạn 2006-2010. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chủ động tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện phát triển đều khắp trên toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội. Góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,91%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 5,07%; công nghiệp- xây dựng 16,33%, dịch vụ tăng 14,4%; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được củng cố và phát triển thêm một bước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, khởi sắc; chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh, đến nay toàn huyện đã có 15/23 xã duy trì tốt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá,...

LSO-Ngày 21/5/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ I, giai đoạn 2006-2010.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chủ động tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện phát triển đều khắp trên toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội. Góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,91%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 5,07%; công nghiệp- xây dựng 16,33%, dịch vụ tăng 14,4%; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được củng cố và phát triển thêm một bước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, khởi sắc; chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh, đến nay toàn huyện đã có 15/23 xã duy trì tốt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan có nếp sống văn hoá và xây dựng khu dân cư tiên tiến tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc. Chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hôị đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”…. đã triển khai rộng rãi và đem lại hiệu quả thiết thực. Tình hình quốc phòng an ninh, chính trị, trật an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Hệ thống chính trị được xây dựng củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp uỷ quan tâm. Sự điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền từng bước được đổi mới, hiệu quả được nâng cao. MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thi đua luôn theo sát các nhiệm vụ địa phương cũng như các các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Kết quả của các phong trào thi đua nói trên thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, góp phần tạo ra sự chuyển biến lớn về kinh tế- xã hội của huyện trong sự nghiệp đổi mới những năm qua.
Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 90 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, đồng thời lựa chọn 11 cá nhân tiểu biểu tham dự Đại hội thi đua toàn tỉnh.

Mai Trang - Duy Trang