Thứ bảy,  03/12/2022

Chi bộ Sở Ngoại vụ, Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ Đình Lập Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 21/5/2010, Chi bộ Sở Ngoại vụ Lạng Sơnđã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2010 - 2015.Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, công tác đối ngoại của tỉnh; công tác phân giới, cắm mốc; công tác vận động tiếp nhận tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh; công tác thông tin đối ngoại; thẩm định các thoả thuận quốc tế. Công tác phát triển đảng được thực hiện có hiệu quả, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, tiếp nhận 5 đảng viên chuyển sinh hoạt đến từ các chi bộ khác, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, làm lễ đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên và lễ phát thẻ đảng cho 4...

LSO-Ngày 21/5/2010, Chi bộ Sở Ngoại vụ Lạng Sơnđã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, công tác đối ngoại của tỉnh; công tác phân giới, cắm mốc; công tác vận động tiếp nhận tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh; công tác thông tin đối ngoại; thẩm định các thoả thuận quốc tế. Công tác phát triển đảng được thực hiện có hiệu quả, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, tiếp nhận 5 đảng viên chuyển sinh hoạt đến từ các chi bộ khác, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, làm lễ đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên và lễ phát thẻ đảng cho 4 đảng viên.
Đại hội đã tiến hành bầu cấp uỷ chi bộ khoá mới, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết đại hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.
*Ngày 21-5-2010 Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ Đình Lập đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội được Ban thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo làm đại hội chi bộ điểm.
Trong 5 năm qua, Ban chi uỷ chi bộ huyện uỷ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, các ban đảng của huyện uỷ làm tốt công tác tham mưu, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ huyện đối với lĩnh vực phân công, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận. Trong công tác xây dựng đảng, chi bộ thường xuyên quan tâm tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các bước của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác đảng viên được tổ chức duy trì sinh hoạt chi bộ theo định kỳ. Hàng năm, chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên theo đúng quy định. Do vậy chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Công tác phát triển đảng được chi bộ quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 3 đảng viên mới. 5 năm liên tục chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 được chi bộ huyện uỷ đề ra, đó là: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong chi bộ, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên duy trì sinh hoạt chi bộ theo định kỳ; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng, hàng năm phấn đấu kết nạp từ 1 đảng viên trở lên;100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu chi bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra ban chi uỷ nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện khoá XXII nhiệm kỳ 2010-2015 và biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ.

Đức Trung – Hà Lành