Thứ hai,  05/12/2022

Lộc Bình đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng các cấp

LSO- Năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước như 80 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đây là cơ hội, nhưng cũng đặt ra thách thức trong công tác truyên truyền đối với một huyện miền núi, biên giới có nhiều dân tộc và nhiều đơn vị hành chính như huyện Lộc Bình.Đẩy mạnh hoạt động của hệ thống tuyên truyềnDưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác tuyên giáo được đẩy mạnh theo hướng vừa kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo và cộng tác viên ( CTV) dư luận xã hội từ huyện đến xã và các khu dân cư. Với mục đích góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của cơ quan cấp trên đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ chủ chốt của 65...

LSO- Năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước như 80 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đây là cơ hội, nhưng cũng đặt ra thách thức trong công tác truyên truyền đối với một huyện miền núi, biên giới có nhiều dân tộc và nhiều đơn vị hành chính như huyện Lộc Bình.
Đẩy mạnh hoạt động của hệ thống tuyên truyền

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác tuyên giáo được đẩy mạnh theo hướng vừa kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo và cộng tác viên ( CTV) dư luận xã hội từ huyện đến xã và các khu dân cư. Với mục đích góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng chính trị trong Đảng, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của cơ quan cấp trên đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ chủ chốt của 65 chi, đảng bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, việc xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ( BCV) được chú trọng. Theo đó, đội ngũ BCV cấp huyện gồm 27 người và 29 BCV của 29 xã, thị trấn đều được rà soát, đánh giá chất lượng và tham gia tập huấn bồi dưỡng về nội dung tuyên truyền, đổi mới cách thức tuyên truyền. Với cách làm thiết thực, hiệu quả, các BCV dựa vào hướng dẫn tuyên truyền, biên soạn và truyền đạt cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc.
Cùng với các “ kênh” thông tin đại chúng của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện chỉ đạo công tác truyền thanh- truyền hình cấp huyện theo hướng đổi mới, sát thực, gần gũi để đồng bào dễ tiếp nhận. Thời lượng phát sóng của đài cấp huyện đã đạt từ 30-45 phút mỗi ngày.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo cấp xã, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước; đưa sức lan tỏa của Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng tới Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân.
Giải quyết tốt những vấn đề xã hội

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết nhanh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người…được huyện Lộc Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng, có tác dụng “ tiếp sức” cho công tác tuyên truyền thêm hiệu quả. Những vấn đề chủ yếu của đơn thư KNTC là về chính sách đền bù của một số hộ dân ở dự án trường bắn TB1, của các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 4B và một số vấn đề như tranh chấp đất đồi rừng giữa cá nhân và doanh nghiệp. Theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện, các xã, thị trấn trực tiếp giải quyết, hoặc chỉ đạo các phòng chuyên môn giải quyết dứt điểm đơn thư của nhân dân. Tỷ lệ giải quyết đơn thư cao, có lý có tình không những sự thống nhất tư tưởng trong Đảng được củng cố, mà còn tạo được sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao nhận thức và niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Tuyên truyền nhiệm vụ cách mạng nói chung và tuyên truyền hướng tới Đại hội đảng các cấp nói riêng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của toàn hệ thống chính trị. Theo đó, MTTQ, các đoàn thể vào cuộc một cách tích cực, có tác dụng “cộng hưởng” với sự tuyên truyền của ngành tuyên giáo và các phương tiện thông tin đại chúng. Công việc này được thực hiện cùng với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và dư luận trong dân. Thông tin “ hai chiều” này có tác dụng rõ rệt trong việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, cấp bách trong xã hội.
Tuy vậy, là một huyện có diện tích rộng, nhiều vị hành chính, nhiều xã vùng cao, vùng xa, vùng dân tộc nên “ kênh” tuyên truyền của đài truyền thanh cấp huyện chưa đạt hiệu quả như mong muốn do diện phủ sóng hẹp. “ Kênh” tuyên truyền miệng cũng còn hạn chế do đội ngũ báo cáo viên ít về số lượng và trình độ khả năng có hạn.


Minh Hồng