Thứ năm,  08/12/2022

UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết tố cáo

LSO-Tố cáo là quyền cơ bản của công dân. Trong nội bộ Đảng, tố cáo vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của UBKT, đồng thời là trách nhiệm của các tổ chức đảng có liên quan. Thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV đến nay, UBKT Tỉnh uỷ đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2006 đến tháng 4/2010, Đảng bộ tỉnh có 18 tổ chức đảng bị tố cáo (toàn Đảng bộ có 755 tổ chức cơ sở đảng; 3.428 chi, đảng bộ dưới đảng bộ cơ sở, với 45.069 đảng viên, số liệu tính đến 20/11/2009). Về đảng viên, có 283 đảng viên bị tố cáo, trong đó uỷ viên các cấp là 147, chiếm 51,94%. Nội dung tố cáo tổ chức đảng, đảng viên chủ...

LSO-Tố cáo là quyền cơ bản của công dân. Trong nội bộ Đảng, tố cáo vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của UBKT, đồng thời là trách nhiệm của các tổ chức đảng có liên quan.
Thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV đến nay, UBKT Tỉnh uỷ đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2006 đến tháng 4/2010, Đảng bộ tỉnh có 18 tổ chức đảng bị tố cáo (toàn Đảng bộ có 755 tổ chức cơ sở đảng; 3.428 chi, đảng bộ dưới đảng bộ cơ sở, với 45.069 đảng viên, số liệu tính đến 20/11/2009). Về đảng viên, có 283 đảng viên bị tố cáo, trong đó uỷ viên các cấp là 147, chiếm 51,94%. Nội dung tố cáo tổ chức đảng, đảng viên chủ yếu là mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quản lý tài chính; tham nhũng lãng phí; thiếu tinh thần trách nhiệm; làm trái nghị quyết và qui định của Đảng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý tài chính; về phẩm chất đạo đức lối sống… Qua kiểm tra giải quyết tố cáo, kết luận 9 tổ chức có vi phạm, chiếm 50% số bị tố cáo, phải thi hành 1 tổ chức chiếm 11,11% so với số có vi phạm. Đối với tố cáo đảng viên, tố cáo đúng và đúng một phần 91 trường hợp, chiếm 36,99%; tố cáo sai 66, chiếm 26,83; chưa có cơ sở để kết luận 29, chiếm 11,79%; có vi phạm, chiếm 36,99%; phải xử lý kỷ luật 63, chiếm 25,61%.
Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Đồng TP Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 – Ảnh: Lê Hào
Phân tích tình hình giải quyết tố cáo 4 năm (2006 – 2009) cho thấy: Số tổ chức đảng bị tố cáo 18/4.183, chỉ chiếm 0,43%; đảng viên bị tố cáo là 246/45.069, chiếm 0,55% trường hợp, trong đó cấp uỷ viên các cấp 128 chiếm 52,03% (cấp uỷ viên huyện chiếm 13,28%; cấp cơ sở 79,69%; chi uỷ 7,03%). Trong thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp xem xét, giải quyết kịp thời ngăn ngừa những sai lầm, khuyết điểm nảy sinh trong Đảng. Khi tiếp nhận đơn, thư tố cáo UBKT các cấp chủ động phân loại và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy trình, vận dụng các biện pháp thích hợp, đảm bảo khách quan, công tâm. Cán bộ kiểm tra khi được phân công nhiệm vụ giải quyết tố cáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng khâu thẩm tra, xác minh giúp cho việc xem xét kết luận chính xác. Đơn thư, tố cáo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT, ngành nên kết quả giải quyết vụ việc có chất lượng… Nhìn chung công tác giải quyết tố cáo của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh được thực hiện tốt thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc ý kiến phê bình, báo cáo, kiến nghị đúng đắn của đảng viên và quần chúng, không những giúp cho đối tượng bị tố cáo nhận rõ sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa tiến bộ; cải chính minh oan cho đối tượng bị tố cáo sai, vu cáo góp phần xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng, cũng như mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả tích cực, trong thực hiện giải quyết tố cáo vẫn còn hạn chế, bất cập cần khắc phục như: Còn tình trạng có cấp uỷ chưa tạo điều kiện cho UBKT xem xét, giải quyết, nhất là nội dung tố cáo liên quan đến lãnh đạo thì tìm cách biện bạch, che giấu khuyết điểm, thậm chí phản ứng với việc kiểm tra của cấp trên. Việc xem xét, kết luận xử lý những đảng viên vi phạm có vụ, có việc chưa nghiêm, chưa công bằng giữa các địa phương, còn tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”. Thực hiện qui trình giải quyết tố cáo, một số nơi không nắm vững, lúng túng, bị động và thường kéo dài ảnh hưởng đến kết quả giải quyết tố cáo.

Hoàng Văn Hùng