Thứ hai,  05/12/2022

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Ngày 30-5, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam và trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2010.Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua đã kịp thời phát huy thắng lợi kết quả của Đại hội VII MTTQ Việt Nam triển khai trong toàn tỉnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn nhân sự, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc...

Ngày 30-5, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam và trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2010.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua đã kịp thời phát huy thắng lợi kết quả của Đại hội VII MTTQ Việt Nam triển khai trong toàn tỉnh. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn nhân sự, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, phát huy quê hương Đất Tổ Hùng Vương có nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, ra sức vận động tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân… Chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, góp phần vào thành tựu chung của cả nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
Theo Nhandan