Thứ năm,  08/12/2022

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Chi Lăng

LSO-Ngày 28/5/2010, Đảng bộ Quân sự huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ quốc phòng địa phương cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương, làm tốt công tác tham m­ưu đề xuất cho Huyện ủy, xây dựng đề án, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của huyện trong giai đoạn 2006-2010. Tổ chức bồi dư­ỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2 đạt 100%, đối tượng 3 đạt 62%, đối tượng 4 đạt 70%, đối tượng 5 đạt 64%, bên cạnh đó cũng đã kết hợp với các nhà trư­ờng làm tốt công tác giáo dục quốc phòng tại 2 trư­ờng THPT. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự huyện luôn quan tâm và coi trọng việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thường xuyên trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, tư­ tưởng, CN Mác-Lênin, tư­ tư­ởng Hồ Chi Minh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức...

LSO-Ngày 28/5/2010, Đảng bộ Quân sự huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ quốc phòng địa phương cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương, làm tốt công tác tham m­ưu đề xuất cho Huyện ủy, xây dựng đề án, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của huyện trong giai đoạn 2006-2010. Tổ chức bồi dư­ỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2 đạt 100%, đối tượng 3 đạt 62%, đối tượng 4 đạt 70%, đối tượng 5 đạt 64%, bên cạnh đó cũng đã kết hợp với các nhà trư­ờng làm tốt công tác giáo dục quốc phòng tại 2 trư­ờng THPT. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự huyện luôn quan tâm và coi trọng việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thường xuyên trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, tư­ tưởng, CN Mác-Lênin, tư­ tư­ởng Hồ Chi Minh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong đơn vị.
Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện. Ngay sau khi tiến hành bầu được BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đức Bình