Thứ tư,  01/02/2023

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Lộc Bình

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới, có 29 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 289 thôn bản, khu phố; có 6 dân tộc anh em sinh sống xen kẽ đoàn kết. Đảng bộ huyện có 65 chi, đảng bộ trực thuộc, với 3.588 đảng viên; là một địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, nền kinh tế chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp.Trong thời gian qua, nhận thức rõ về nội dung và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác dân vận của Đảng, cấp uỷ huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch số 70- KH/BDVTW và Kế hoạch số 29-KH/BDVTU, ngày 24/3/2009 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về tổ chức hoạt động phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2009- 2010 đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở. Cụ thể hoá và chỉ đạo Ban Dân vận huyện uỷ xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên phạm vi toàn Đảng bộ huyện. Qua kiểm tra các xã,...

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới, có 29 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 289 thôn bản, khu phố; có 6 dân tộc anh em sinh sống xen kẽ đoàn kết. Đảng bộ huyện có 65 chi, đảng bộ trực thuộc, với 3.588 đảng viên; là một địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, nền kinh tế chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp.
Trong thời gian qua, nhận thức rõ về nội dung và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác dân vận của Đảng, cấp uỷ huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch số 70- KH/BDVTW và Kế hoạch số 29-KH/BDVTU, ngày 24/3/2009 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về tổ chức hoạt động phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2009- 2010 đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở. Cụ thể hoá và chỉ đạo Ban Dân vận huyện uỷ xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên phạm vi toàn Đảng bộ huyện. Qua kiểm tra các xã, thị trấn đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào, nhằm đưa phong trào phát triển ngày càng rộng khắp và đi vào chiều sâu. Nhìn chung qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có một số cơ sở xã, thị trấn lựa chọn 1 đến 2 khu dân cư để chỉ đạo phong trào như: các phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phong trào huy động vốn trong nhân dân phát triển cơ sở hạ tầng, bê tông hoá đường giao thông nông thôn; phong trào quản lý và sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và phong trào về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn, được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo. Có thể nói, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ổn định và giữ vững.

Nhân dân thôn Bắc Xa, xã Bắc Xa ( Đình Lập) giúp nhau sửa chữa nhà dột nát – Ảnh: Lê Minh
Để có cơ sở đánh giá phong trào thi đua dân vận khéo, Ban Dân vận huyện uỷ xây dựng hướng dẫn tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá tập thể, cá nhân điển hình. Trong đó, đối với tập thể “Dân vận khéo” là những tập thể đạt kết quả xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội và nhất thiết phải có những việc làm cụ thể về công tác dân vận đạt kết quả tốt và có cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Đối với cá nhân phải có phương pháp tuyên truyền, vận động khéo léo, có hiệu quả để dân hiểu, dân tin và làm theo; bản thân phải tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Việc đánh giá những điển hình được thực hiện mỗi năm một lần gắn với dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 hoặc đột xuất khi có tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn để đề nghị xét công nhận. Do vậy, trong tổ chức thực hiện phong trào đã xuất hiện một số tập thể, cá nhân điển hình, có cách làm hay như Khối Dân vận xã Hữu Khánh với mô hình thực hiện Pháp lệnh dân chủ; xã Xuân Mãn với mô hình xoá đói giảm nghèo; thôn Kéo Hin, xã Xuân Lễ với mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại thôn Kéo Hin”; chi bộ thôn Nà Mạ, xã Xuân Tình với mô hình “Xây dựng nếp sống văn hoá mới”; cá nhân Ông Vi Chu Can, Bí thư Chi bộ thôn Nà Mu, xã Hữu Khánh; bà Vi Thị Giác, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Quan; ông Vi Văn Sơn, Uỷ viên Khối Dân vận xã Xuân Tình, ông Lâm Văn Cường, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lục Thôn…
Nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động phong trào, Ban Dân vận huyện uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 05/4/2010 về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tập trung quán triệt nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thời gian tiếp theo.

Hoàng Luyến