Thứ ba,  29/11/2022

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu này, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (NDTC), Chánh án Tòa án NDTC ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc bộ, ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp tính và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp và công bố.Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-7. Bãi bỏ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu này, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (NDTC), Chánh án Tòa án NDTC ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc bộ, ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp tính và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp và công bố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-7. Bãi bỏ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Theo Nhandan